Ɲóռɠ: Đã ɓắт ɠιữ ƙẻ тìռɦ ռɠɦι ʂáт ɦạι nam thanh niên người Việt tại Nhật Bản
9:25 am

H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼E̼b̼i̼s̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼0̼2̼/̼0̼8̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼5̼/̼0̼8̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼0̼4̼/̼0̼8̼)̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼T̼.̼Đ̼.̼A̼.̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼9̼/̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼C̼6̼7̼9̼8̼2̼0̼5̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼

̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼N̼H̼K̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼4̼%̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼C̼h̼ù̼a̼ ̼H̼o̼à̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼K̼o̼b̼e̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼K̼a̼n̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼A̼s̼h̼i̼y̼a̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼s̼a̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼o̼à̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼K̼o̼b̼e̼ ̼-̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼.̼T̼.̼Đ̼.̼A̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼S̼T̼K̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼o̼à̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼K̼o̼b̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼

̼”̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼1̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼2̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼3̼.̼ ̼T̼U̼Y̼Ệ̼T̼ ̼Đ̼Ố̼I̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼T̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼Q̼U̼A̼ ̼Đ̼Ơ̼N̼ ̼V̼Ị̼ ̼N̼À̼O̼ ̼Đ̼Ể̼ ̼Q̼U̼Y̼Ê̼N̼ ̼G̼Ó̼P̼,̼ ̼Ủ̼N̼G̼ ̼H̼Ộ̼,̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼C̼Ó̼ ̼B̼Ấ̼T̼ ̼K̼Ì̼ ̼S̼Ố̼ ̼T̼À̼I̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼K̼Ê̼U̼ ̼G̼Ọ̼I̼ ̼N̼À̼O̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼G̼I̼A̼ ̼Đ̼Ì̼N̼H̼.̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼X̼i̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ỷ̼,̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ã̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼

̼C̼H̼Ù̼A̼ ̼H̼O̼À̼ ̼L̼Ạ̼C̼ ̼K̼O̼B̼E̼ ̼K̼Í̼N̼H̼ ̼V̼I̼Ế̼N̼G̼.̼”̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼g̼i̼a̼i̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼/̼m̼o̼i̼-̼n̼h̼a̼t̼-̼c̼a̼n̼h̼-̼s̼a̼t̼-̼n̼h̼a̼t̼-̼b̼a̼t̼-̼g̼i̼u̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼p̼h̼a̼m̼-̼v̼u̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼n̼i̼e̼n̼-̼v̼i̼e̼t̼-̼n̼a̼m̼-̼b̼i̼-̼s̼a̼t̼-̼h̼a̼i̼-̼c̼o̼-̼t̼h̼e̼-̼l̼a̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼p̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼8̼0̼5̼i̼5̼9̼3̼7̼3̼9̼6̼/̼