ɴóɴɢ: ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ᴠừᴀ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ sᴀᴏ ᴋê, ᴄáɴ ʙộ ᴠᴋs ᴛʀươɴɢ ǫᴜốᴄ ᴀɴʜ ʟɪềɴ ɴʜậɴ địɴʜ ʟᴏ ɴɢạɪ ᴄʜᴏ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ᴠà ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ
8:38 am

ɴổɪ ầᴍ ầᴍ ᴅạᴏ ɢầɴ đâʏ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ “sᴀᴏ ᴋê ᴛừ ᴛʜɪệɴ” ᴛừ ᴋʜɪ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ, ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ɴɢʜệ sĩ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ đᴀɴɢ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ để ăɴ ᴄʜặɴ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ᴋʜáɴ ɢɪả.

ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ ʟà ᴄâʏ đᴀ ᴄâʏ đề ᴄủᴀ sʜᴏᴡʙɪᴢ ɴʜư ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ɴʜư Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ, ᴛʜủʏ ᴛɪếɴ, ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ… đềᴜ ʙị ᴄᴜốɴ ᴠàᴏ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ sᴀᴏ ᴋê ᴛʀêɴ.

ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ ɴàᴏ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠề ᴠɪệᴄ sẽ sᴀᴏ ᴋê đầʏ đủ ᴛᴏàɴ ʙộ số ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ɢɪấʏ ᴛờ để ᴋɪệɴ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄòɴ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ᴛʜì đợɪ ʜếᴛ ᴅịᴄʜ sẽ sᴀᴏ ᴋê ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛʀướᴄ sự ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ

ᴄʜɪềᴜ ǫᴜᴀ (𝟽/𝟿), ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ʟà ɴɢʜệ sĩ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄôɴɢ ʙố ɢɪữᴀ ʟùᴍ xùᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴇᴏ Đạɪ ɴᴀᴍ. ʙêɴ ᴄạɴʜ ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴄó xáᴄ ᴛʜựᴄ ᴛừ ɴɢâɴ ʜàɴɢ, ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ʜàɪ ɴàʏ ᴄũɴɢ ʟàᴍ ʀõ ᴛʜêᴍ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴋʜᴏảɴ ᴄʜɪ ᴛɪêᴜ ᴄó ʙɪếɴ độɴɢ số ᴅư ᴛʀᴏɴɢ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ.

Độɴɢ ᴛʜáɪ ᴛʀêɴ ᴄủᴀ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʟớɴ ᴛừ ᴘʜíᴀ ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ. ʙêɴ ᴄạɴʜ ɴʜữɴɢ ý ᴋɪếɴ ᴋʜᴇɴ ɴɢợɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ đã ɴóɪ đɪ đôɪ ᴠớɪ ʟàᴍ, ʙàʏ ᴛỏ sự ᴛɪɴ ᴛưởɴɢ ᴀɴʜ ᴛʜì ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴛʀáɪ ᴄʜɪềᴜ.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴘʜíᴀ ᴅướɪ ᴘʜầɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ, ʜᴏᴛ ᴛɪᴋᴛᴏᴋᴇʀ ᴛʀươɴɢ ǫᴜốᴄ ᴀɴʜ – ɴɢườɪ đượᴄ ʙɪếᴛ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ đã ᴄó ᴅòɴɢ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ɢâʏ ᴄʜú ý.

ᴀɴʜ ᴠɪếᴛ: “Đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ ᴛʜựᴄ sự ᴄʜưᴀ ɴóɪ ʟêɴ đɪềᴜ ɢì! ɴʜưɴɢ ᴅù sᴀᴏ ᴄũɴɢ ᴍừɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ᴠà đáɴɢ ǫᴜᴀɴ ɴɢạɪ ᴛᴛ (ᴘᴠ: đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ), Đᴠʜ (ᴘᴠ: Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ) ᴠà ʜʟ (đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ɴsƯᴛ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ)”.

ᴅù ᴋʜôɴɢ ᴠɪếᴛ ʀõ ᴛêɴ ᴄụ ᴛʜể ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴠậᴛ, sᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴɢầᴍ ʜɪểᴜ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đó ʟà ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ, Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ ᴠà ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ. ʙởɪ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ, ᴄả 𝟹 ɴɢʜệ sĩ đᴀɴɢ ɢâʏ ᴄʜú ý ᴛừ ᴘʜíᴀ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴋʜɪếɴ ᴅíɴʜ ᴘʜảɪ ʟùᴍ xùᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴠà ʙị ɴữ ᴄᴇᴏ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ “ᴛố ᴛʜẳɴɢ ᴍặᴛ”. ᴠà đếɴ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ʜọ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ sᴀᴏ ᴋê ᴛʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ᴋʜáɴ ɢɪả.

ᴛʀươɴɢ ǫᴜốᴄ ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɢươɴɢ ᴍặᴛ xᴀ ʟạ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ sử ᴅụɴɢ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ. ᴀɴʜ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàɴʜ ᴋɪểᴍ sáᴛ ᴠà ᴋêɴʜ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄáᴄ ᴄʜủ đề xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴠề ᴄᴜộᴄ sốɴɢ, xã ʜộɪ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, 𝟾x ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴛʜườɴɢ đưᴀ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ɴʜư ɢɪảɪ đáᴘ ᴄáᴄ ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ ᴄủᴀ ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴋʜɪ ʟùᴍ xùᴍ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ đượᴄ ɴổ ʀᴀ, ᴛʀươɴɢ ǫᴜốᴄ ᴀɴʜ ᴄũɴɢ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ, ʙàʏ ᴛỏ sᴜʏ ɴɢʜĩ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ.

Nguồn: https://report24today.com/тʀᴀn-thᴀɴн-vua-cong-khai-sao-ke-tiktoker-truong-quoc-ᴀɴн-lien-nhan-dinh-lo-ngai-cho-thuy-tien-va-hoai-linh/?fbclid=IwAR3UBLLDQW7wSoO2G-QiTEe3DLUI_gvmTFwyplFosrdsKhE9aMzHOtTCYus