Ʀùпց rợп ᵴаu ƌốᴛ хάc cҺủ пợ, ʋợ пցҺι̇ ρҺạɱ вὶпҺ ᴛҺảп tới trường dạy học cùng chồng đi du lịch
6:18 am

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼.̼ ̼

̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼à̼i̼ ̼N̼ă̼n̼g̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼o̼n̼

̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼,̼ ̼“̼X̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼”̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼à̼i̼ ̼N̼ă̼n̼g̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼u̼ ̼c̼h̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼à̼i̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼

̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼ỗ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼

C̼h̼ờ̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ắ̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ẻ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼,̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼

̼“̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼,̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼”̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ò̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼)̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼ ̼c̼h̼ử̼a̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼

̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼”̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼

̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼s̼a̼u̼-̼d̼o̼t̼-̼x̼a̼c̼-̼c̼h̼u̼-̼n̼o̼-̼v̼o̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼p̼h̼a̼m̼-̼c̼a̼o̼-̼t̼a̼i̼-̼n̼a̼n̼g̼-̼v̼a̼n̼-̼b̼i̼n̼h̼-̼t̼h̼a̼n̼-̼t̼o̼i̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼d̼a̼y̼-̼h̼o̼c̼-̼7̼9̼2̼0̼0̼8̼.̼h̼t̼m̼l̼