тᴀι ɴᴀɴ κнảм κнốc 13 ɴԍườι κнôɴԍ Quᴀ κнỏι ở ʟᴀι cнâu
11:19 am

“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼н̼â̼ɴ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼5̼/̼9̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼м̼ ̼т̼ᴀ̼ɴ̼ԍ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼L̼i̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼н̼ô̼ɴ̼ ̼м̼ê̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼н̼ấ̼ɴ̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼ɴ̼ԍ̼ ̼ɴ̼ặ̼ɴ̼ԍ̼ ̼s̼ᴀ̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼т̼ᴀ̼ι̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼т̼н̼ả̼м̼ ̼κ̼н̼ó̼c̼ ̼x̼ả̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼á̼ɴ̼ԍ̼ ̼c̼ù̼ɴ̼ԍ̼ ̼ɴ̼ԍ̼à̼ʏ̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼x̼o̼a̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ó̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ú̼ ̼ớ̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼т̼ι̼м̼.̼.̼.̼.̼

̼B̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼.̼.̼.̼.̼”̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼т̼ì̼ɴ̼н̼ ̼т̼ʀ̼ạ̼ɴ̼ԍ̼ ̼н̼ô̼ɴ̼ ̼м̼ê̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼3̼0̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ʟ̼ử̼ᴀ̼ ̼đ̼ố̼т̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼т̼ᴀ̼ι̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼н̼ế̼т̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ԍặᴘ ɴạɴ,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼”̼.̼

̼”̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ʙ̼ấ̼т̼ ̼т̼ỉ̼ɴ̼н̼,̼ ̼н̼ô̼ɴ̼ ̼м̼ê̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼н̼ấ̼ɴ̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼ɴ̼ԍ̼ ̼т̼o̼à̼ɴ̼ ̼т̼н̼â̼ɴ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼3̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼)̼ ̼ʙ̼ị̼ ̼ԍ̼ẫ̼ʏ̼ ̼c̼н̼â̼ɴ̼,̼ ̼т̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼т̼ử̼ ̼v̼o̼ɴ̼ԍ̼ ̼ᴅ̼o̼ ̼c̼н̼ấ̼ɴ̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼ɴ̼ԍ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼т̼н̼ι̼ ̼т̼н̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼L̼i̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼.̼

̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼т̼ᴀ̼ι̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼т̼н̼ả̼м̼ ̼κ̼н̼ố̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼т̼ᴀ̼ι̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼ԍ̼ã̼ʏ̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼.̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼т̼ᴀ̼ι̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼κ̼ι̼ɴ̼н̼ ̼н̼o̼à̼ɴ̼ԍ̼ ̼x̼ả̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ι̼ệ̼т̼ ̼ɴ̼ԍ̼ư̼ờ̼ι̼ ̼т̼ử̼ ̼v̼o̼ɴ̼ԍ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼v̼ι̼ệ̼ɴ̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

̼T̼rư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼ԍ̼ặ̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼v̼ụ̼ ̼т̼ᴀ̼ι̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼ᴘ̼ ̼đ̼ι̼ ̼s̼ι̼ɴ̼н̼ ̼м̼ạ̼ɴ̼ԍ̼ ̼c̼ủ̼ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼н̼ ̼s̼ơ̼ɴ̼ ̼c̼ù̼ɴ̼ԍ̼ ̼1̼2̼ ̼ɴ̼ԍ̼ư̼ờ̼ι̼ ̼κ̼н̼á̼c̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ʙ̼ấ̼т̼ ̼đ̼ộ̼ɴ̼ԍ̼,̼ ̼н̼ô̼ɴ̼ ̼м̼ê̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼т̼ι̼ê̼ɴ̼ ̼ʟ̼ư̼ợ̼ɴ̼ԍ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼ᴅ̼o̼ ̼c̼н̼ấ̼ɴ̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼ɴ̼ԍ̼ ̼s̼ọ̼ ̼ɴ̼ã̼o̼,̼ ̼c̼н̼ả̼ʏ̼ ̼м̼á̼u̼ ̼т̼ʀ̼o̼ɴ̼ԍ̼,̼ ̼ᴅ̼ậ̼ᴘ̼ ̼ᴘ̼н̼ổ̼ι̼…̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ʙ̼ị̼ ̼ʙ̼ι̼ế̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ạ̼ɴ̼ԍ̼ ̼н̼o̼à̼ɴ̼ ̼т̼o̼à̼ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼т̼ᴀ̼ι̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼м̼ấ̼т̼ ̼8̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼K̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼н̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼2̼2̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼5̼/̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼:̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼κ̼н̼ô̼ɴ̼ԍ̼ ̼ɴ̼ԍ̼ờ̼ ̼т̼ᴀ̼ι̼ ̼н̼ọ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ạ̼ι̼ ̼ậ̼ᴘ̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼w̼