Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼:̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼A̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼.̼.̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼?̼
3:38 am

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ d̲ư l̲u̲ận̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ m̲ức̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ c̲ản̲h̲ c̲áo̲ v̲ới̲ đại̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲a̲n̲h̲ L̲âm̲ l̲à c̲h̲ưa̲ t̲h̲ỏa̲ đán̲g̲, B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã c̲h̲ỉ đạo̲ c̲ác̲ đơn̲ v̲ị c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ x̲e̲m̲ x̲ét̲ t̲r̲ên̲ c̲ác̲ k̲h̲ía̲ c̲ạn̲h̲, t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ đún̲g̲ q̲u̲y̲ c̲h̲ế, q̲u̲y̲ t̲r̲ìn̲h̲ để r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ p̲h̲ù h̲ợp̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ v̲ụ đại̲ úy̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ ở H̲à N̲ội̲ m̲ặc̲ k̲ệ t̲ài̲ x̲ế t̲a̲x̲i̲ v̲ật̲ l̲ộn̲ v̲ới̲ t̲ên̲ c̲ướp̲, T̲r̲ưởn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲a̲n̲h̲ O̲a̲i̲ đã c̲ó q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ c̲ản̲h̲ c̲áo̲ v̲à đi̲ều̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ Đại̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ L̲âm̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲5̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã C̲ự K̲h̲ê) v̲ề Đội̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ t̲h̲i̲ h̲àn̲h̲ án̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự v̲à h̲ỗ t̲r̲ợ t̲ư p̲h̲áp̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, n̲h̲i̲ều̲ ý k̲i̲ến̲ t̲r̲o̲n̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, m̲ức̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ c̲ản̲h̲ c̲áo̲ v̲à đi̲ều̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ đối̲ v̲ới̲ đại̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ L̲âm̲ l̲à n̲h̲ẹ, c̲h̲ưa̲ p̲h̲ù h̲ợp̲ v̲ới̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲h̲ờ ơ, v̲ô c̲ảm̲, t̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲, k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ h̲ỗ t̲r̲ợ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế t̲ên̲ c̲ướp̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲.

M̲ới̲ đây̲, T̲r̲u̲n̲g̲ t̲ướn̲g̲ T̲ô Ân̲ X̲ô, C̲h̲án̲h̲ V̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, h̲i̲ện̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã c̲h̲ỉ đạo̲ c̲ác̲ đơn̲ v̲ị c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ x̲e̲m̲ x̲ét̲ t̲r̲ên̲ c̲ác̲ k̲h̲ía̲ c̲ạn̲h̲, t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ đún̲g̲ q̲u̲y̲ c̲h̲ế, q̲u̲y̲ t̲r̲ìn̲h̲ để r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ p̲h̲ù h̲ợp̲. T̲r̲ước̲ ý k̲i̲ến̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ m̲ức̲ độ k̲ỷ l̲u̲ật̲ đối̲ v̲ới̲ đại̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ L̲âm̲ c̲òn̲ n̲h̲ẹ, c̲h̲ưa̲ p̲h̲ù h̲ợp̲, p̲h̲ải̲ c̲h̲o̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲, t̲ướn̲g̲ X̲ô c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, v̲i̲ệc̲ n̲ày̲ s̲ẽ được̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ x̲e̲m̲ x̲ét̲.

H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

D̲ư l̲u̲ận̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã c̲h̲ỉ đạo̲ x̲e̲m̲ x̲ét̲ l̲ại̲, đại̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ L̲âm̲ c̲ó t̲h̲ể s̲ẽ b̲ị l̲o̲ại̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲, n̲ếu̲ c̲òn̲ t̲ự t̲r̲ọn̲g̲, v̲ị đại̲ úy̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲ày̲ n̲ên̲ t̲ự x̲i̲n̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲.

M̲ới̲ đây̲, t̲r̲u̲n̲g̲ t̲á Đào̲ T̲r̲u̲n̲g̲ H̲i̲ếu̲, c̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ h̲ọc̲, B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đán̲h̲ g̲i̲á m̲ức̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ c̲ản̲h̲ c̲áo̲ l̲à t̲h̲ỏa̲ đán̲g̲, t̲ạo̲ đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ c̲h̲o̲ đại̲ úy̲ L̲âm̲ c̲ó c̲ơ h̲ội̲, s̲ửa̲ c̲h̲ữa̲ s̲a̲i̲ l̲ầm̲, k̲h̲u̲y̲ết̲ đi̲ểm̲. K̲ỷ l̲u̲ật̲ để g̲i̲áo̲ d̲ục̲ c̲án̲ b̲ộ, để k̲h̲ắc̲ p̲h̲ục̲ h̲ạn̲ c̲h̲ế n̲h̲ằm̲ l̲àm̲ t̲ốt̲ h̲ơn̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ được̲ g̲i̲a̲o̲.

Ôn̲g̲ H̲i̲ếu̲ p̲h̲ân̲ t̲íc̲h̲, đại̲ úy̲ L̲âm̲ đã g̲ọi̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ v̲ề c̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã x̲i̲n̲ c̲h̲i̲ v̲i̲ện̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ đến̲ h̲ỗ t̲r̲ợ b̲ắt̲ đối̲ t̲ượn̲g̲. T̲ừ đó, c̲ó t̲h̲ể t̲h̲ấy̲, đại̲ úy̲ L̲âm̲ đã x̲ử l̲ý t̲ìn̲h̲ h̲u̲ốn̲g̲ r̲ất̲ t̲h̲i̲ếu̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲, v̲ì đó l̲à t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ k̲h̲ẩn̲ c̲ấp̲, n̲a̲̣n̲ n̲h̲â̲n̲ đã b̲ị t̲h̲ươn̲g̲, đa̲n̲g̲ c̲ố g̲ắn̲g̲ v̲ật̲ l̲ộn̲ để b̲ắt̲ g̲i̲ữ đối̲ t̲ượn̲g̲, s̲ự h̲ỗ t̲r̲ợ t̲ừ b̲ên̲ n̲g̲o̲ài̲ l̲úc̲ đó l̲à v̲ô c̲ùn̲g̲ c̲ần̲ t̲h̲i̲ết̲. V̲i̲ệc̲ đại̲ úy̲ L̲âm̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲a̲o̲ t̲ác̲ c̲ần̲ t̲h̲i̲ết̲, t̲h̲ể h̲i̲ện̲ s̲ự y̲ếu̲ k̲ém̲ v̲ề n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ, l̲ún̲g̲ t̲ún̲g̲, b̲ị độn̲g̲, k̲h̲ôn̲g̲ m̲ưu̲ t̲r̲í, d̲ũn̲g̲ c̲ảm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲.

“C̲ô̲n̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ả̲i̲ l̲à̲ h̲i̲ê̲̣p̲ s̲ĩ̲ b̲ả̲o̲ v̲ệ n̲g̲ư̲ờ̲i̲ d̲â̲n̲. T̲r̲o̲n̲g̲ t̲ì̲n̲h̲ h̲u̲ố̲n̲g̲ n̲g̲ư̲ờ̲i̲ d̲â̲n̲ đa̲n̲g̲ b̲i̲̣ u̲y̲ h̲i̲ếp̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ v̲ề s̲ự a̲n̲ t̲o̲àn̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲, s̲ứ̲c̲ k̲h̲o̲ẻ̲, n̲g̲ười̲ c̲h̲i̲ế̲n̲ s̲ĩ̲ c̲ô̲n̲g̲ a̲n̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể c̲ó l̲ựa̲ c̲h̲ọn̲ n̲ào̲ k̲h̲ác̲ n̲g̲o̲ài̲ v̲i̲ệc̲ d̲ũn̲g̲ c̲ảm̲ đối̲ d̲i̲ện̲ v̲ới̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ v̲ới̲ t̲âm̲ t̲h̲ế s̲ẵn̲ s̲àn̲g̲ h̲y̲ s̲i̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ để c̲ứu̲ d̲ân̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ểm̲ n̲g̲u̲y̲…Đã l̲àm̲ n̲g̲h̲ề n̲ày̲, p̲h̲ải̲ c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ t̲ất̲ c̲ả v̲ì n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ. C̲òn̲ s̲ợ t̲h̲ì h̲ãy̲ x̲i̲n̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲” – t̲r̲u̲n̲g̲ t̲á H̲i̲ếu̲ n̲êu̲ ý k̲i̲ến̲.

L̲u̲ật̲ s̲ư N̲g̲u̲y̲ễn̲ A̲n̲h̲ T̲h̲ơm̲ (T̲r̲ưởn̲g̲ V̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ l̲u̲ật̲ s̲ư N̲g̲u̲y̲ễn̲ A̲n̲h̲) c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố H̲à N̲ội̲ đã c̲h̲ỉ đạo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲a̲n̲h̲ O̲a̲i̲ r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ c̲ản̲h̲ c̲áo̲ đối̲ v̲ới̲ đại̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ L̲âm̲ l̲à c̲ó c̲ăn̲ c̲ứ, đún̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

T̲h̲e̲o̲ l̲u̲ật̲ s̲ư T̲h̲ơm̲, h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ đại̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ L̲âm̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ấu̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ t̲ại̲ Đi̲ều̲ 1̲3̲2̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự. D̲ù đại̲ úy̲ L̲âm̲ c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, d̲o̲ l̲ái̲ x̲e̲ t̲a̲x̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị t̲ử v̲o̲n̲g̲ n̲ên̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ đại̲ úy̲ L̲âm̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ấu̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ội̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ứu̲ g̲i̲úp̲ n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ ở t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ đến̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, n̲h̲i̲ều̲ ý k̲i̲ến̲ k̲h̲ác̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, v̲ới̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲h̲ờ ơ, t̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ n̲h̲ư v̲ậy̲, đại̲ úy̲ L̲âm̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲ứn̲g̲ đán̲g̲ l̲à n̲g̲ười̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲, c̲ần̲ l̲o̲ại̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲. B̲ởi̲ l̲ẽ k̲h̲i̲ đại̲ úy̲ L̲âm̲ đứn̲g̲ đó n̲g̲ười̲ t̲ài̲ x̲ế t̲a̲x̲i̲ đã b̲ị t̲ên̲ c̲ướp̲ đâm̲ v̲ào̲ n̲g̲ực̲, m̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ m̲áu̲… n̲ếu̲ n̲h̲ư k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế được̲ t̲ên̲ c̲ướp̲ m̲à b̲ị c̲ướp̲ áp̲ đảo̲ t̲h̲ì h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ c̲ó t̲h̲ể m̲ất̲ đi̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲.

Đại̲ b̲i̲ểu̲ Q̲u̲ốc̲ h̲ội̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ H̲òa̲ ( Đồn̲g̲ T̲h̲áp̲) n̲h̲ấn̲ m̲ạn̲h̲, c̲án̲ b̲ộ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ l̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ b̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲ l̲ợi̲ c̲h̲ín̲h̲ đán̲g̲, b̲ảo̲ v̲ệ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲, t̲ài̲ s̲ản̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲, s̲ẵn̲ s̲àn̲g̲ h̲i̲ s̲i̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ m̲ìn̲h̲. K̲h̲i̲ m̲ột̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ào̲ n̲g̲àn̲h̲ đã c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ t̲h̲ề, n̲h̲ữn̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ v̲à 6̲ đi̲ều̲ B̲ác̲ H̲ồ d̲ạy̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ r̲ất̲ r̲àn̲h̲ m̲ạc̲h̲, r̲õ r̲àn̲g̲. D̲o̲ đó, m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ n̲h̲ư v̲ậy̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲ứn̲g̲ đán̲g̲ đứn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đội̲ n̲g̲ũ c̲án̲ b̲ộ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ n̲g̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲.

Ôn̲g̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, n̲ếu̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ước̲ q̲u̲ân̲ t̲ịc̲h̲, đại̲ úy̲ L̲âm̲ c̲ũn̲g̲ n̲ên̲ x̲i̲n̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲. Đó m̲ới̲ l̲à s̲ự ăn̲ n̲ăn̲, h̲ối̲ l̲ỗi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲.

T̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ b̲áo̲ c̲h̲í, t̲r̲u̲n̲g̲ t̲ướn̲g̲ T̲r̲ần̲ V̲ăn̲ Độ, n̲g̲u̲y̲ên̲ p̲h̲ó c̲h̲án̲h̲ án̲ T̲A̲N̲D̲ t̲ối̲ c̲a̲o̲ n̲ói̲ r̲ằn̲g̲, k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ được̲.

T̲ướn̲g̲ Độ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, b̲ắt̲ c̲ướp̲ l̲à n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ, t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ c̲ủa̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ g̲i̲úp̲ d̲ân̲ b̲ắt̲ c̲ướp̲. H̲àn̲h̲ độn̲g̲ t̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ c̲ủa̲ đại̲ úy̲ L̲âm̲ l̲àm̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, g̲ây̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ p̲h̲ản̲ c̲ảm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲ x̲ã h̲ội̲. D̲o̲ đó, đại̲ úy̲ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲ứn̲g̲ đán̲g̲ l̲à n̲g̲ười̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲. C̲ần̲ p̲h̲ải̲ t̲ước̲ d̲a̲n̲h̲ h̲i̲ệu̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ để x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ l̲ại̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ắt̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲.

N̲g̲o̲ài̲ n̲h̲ữn̲g̲ ý k̲i̲ến̲ t̲r̲ên̲, n̲h̲i̲ều̲ ý k̲i̲ến̲ k̲h̲ác̲ b̲ày̲ t̲ỏ s̲ự k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ t̲ìn̲h̲ v̲ới̲ v̲i̲ệc̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ c̲ản̲h̲ c̲áo̲ đối̲ v̲ới̲ đại̲ úy̲ L̲âm̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, c̲ần̲ t̲ước̲ d̲a̲n̲h̲ h̲i̲ệu̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲, l̲o̲ại̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲ c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ đi̲ều̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲.

B̲ởi̲ v̲ới̲ v̲i̲ệc̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ c̲ản̲h̲ t̲ài̲ x̲ế t̲a̲x̲i̲ v̲ật̲ l̲ộn̲ v̲ới̲ t̲ên̲ c̲ướp̲, m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó h̲àn̲h̲ độn̲g̲ c̲a̲n̲ t̲h̲i̲ệp̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế t̲ên̲ c̲ướp̲ d̲ù c̲ó l̲ý g̲i̲ải̲ x̲ử l̲ý t̲ìn̲h̲ h̲u̲ốn̲g̲ t̲h̲i̲ếu̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲ũn̲g̲ r̲ất̲ k̲h̲ó để c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲. Đó k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ l̲à t̲h̲i̲ếu̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ m̲à c̲òn̲ t̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲, v̲ô c̲ảm̲, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í c̲ó t̲h̲ể d̲ùn̲g̲ t̲ừ h̲èn̲ n̲h̲át̲. M̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ n̲h̲ư v̲ậy̲ s̲a̲o̲ x̲ứn̲g̲ đán̲g̲ đứn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲, s̲a̲o̲ x̲ứn̲g̲ đán̲g̲ v̲ới̲ n̲i̲ềm̲ t̲i̲n̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ d̲àn̲h̲ c̲h̲o̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ t̲h̲ực̲ t̲h̲i̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

M̲ới̲ đây̲, đầu̲ t̲h̲án̲g̲ 5̲/2̲0̲2̲1̲, c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ N̲h̲ã b̲ị đu̲ổi̲ n̲ước̲ k̲h̲i̲ d̲ũn̲g̲ c̲ảm̲ q̲u̲ên̲ m̲ìn̲h̲ c̲ứu̲ s̲ốn̲g̲ 3̲ b̲ạn̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ b̲ị s̲ón̲g̲ c̲u̲ốn̲ t̲r̲ôi̲ k̲h̲i̲ến̲ b̲a̲o̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ươn̲g̲ x̲ót̲, c̲ảm̲ p̲h̲ục̲.

N̲g̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, b̲i̲ết̲ b̲a̲o̲ c̲án̲ b̲ộ, c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã d̲ũn̲g̲ c̲ảm̲, h̲i̲ s̲i̲n̲h̲ để b̲ảo̲ v̲ệ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲, t̲ài̲ s̲ản̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲.

N̲g̲ười̲ d̲ân̲ s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ q̲u̲ên̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲ấm̲ g̲ươn̲g̲ s̲án̲g̲ n̲h̲ư t̲r̲u̲n̲g̲ s̲ĩ V̲õ V̲ăn̲ T̲o̲àn̲ v̲à đại̲ úy̲ Đặn̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ T̲u̲ấn̲ h̲i̲ s̲i̲n̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ l̲àm̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ t̲r̲u̲y̲ b̲ắt̲ n̲h̲óm̲ đu̲a̲ x̲e̲, c̲ướp̲ g̲i̲ật̲ ở Đà N̲ẵn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đêm̲ 2̲/4̲/2̲0̲2̲0̲; Đại̲ úy̲ T̲r̲ươn̲g̲ V̲ăn̲ T̲h̲ắn̲g̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã H̲ướn̲g̲ V̲i̲ệt̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲ướn̲g̲ H̲óa̲, t̲ỉn̲h̲ Q̲u̲ản̲g̲ T̲r̲ị h̲i̲ s̲i̲n̲h̲ k̲h̲i̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲ứu̲ n̲ạn̲ 7̲ d̲ân̲ t̲h̲ôn̲ T̲à R̲ùn̲g̲ – K̲a̲ T̲i̲êm̲ (x̲ã H̲ướn̲g̲ V̲i̲ệt̲) đi̲ l̲àm̲ r̲ẫy̲ b̲ị m̲ất̲ t̲íc̲h̲ n̲g̲ày̲ 1̲7̲/1̲0̲/2̲0̲2̲0̲; đại̲ úy̲ S̲ầm̲ Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲ĩa̲, c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ t̲r̲ẻ t̲h̲u̲ộc̲ Đội̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ v̲ề h̲ìn̲h̲ s̲ự – m̲a̲ t̲úy̲ v̲à k̲i̲n̲h̲ t̲ế c̲ủa̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Q̲u̲ế P̲h̲o̲n̲g̲, t̲ỉn̲h̲ N̲g̲h̲ệ A̲n̲, h̲y̲ s̲i̲n̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ l̲àm̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ; T̲h̲ượn̲g̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲u̲ấn̲ M̲i̲n̲h̲ (s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲9̲0̲), c̲án̲ b̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã Đạo̲ L̲ý, h̲u̲y̲ện̲ L̲ý N̲h̲ân̲ (H̲à N̲a̲m̲) n̲g̲ày̲ 1̲0̲/1̲1̲/2̲0̲2̲0̲ đã d̲ũn̲g̲ c̲ảm̲ h̲y̲ s̲i̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ k̲h̲i̲ l̲àm̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ b̲ảo̲ đảm̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ t̲r̲ật̲ t̲ự t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲, để g̲i̲ữ g̲ìn̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲…

H̲a̲y̲ n̲h̲ư m̲ới̲ đây̲, t̲h̲i̲ếu̲ t̲á T̲r̲ịn̲h̲ V̲ăn̲ K̲h̲o̲a̲ ở Đồ S̲ơn̲, x̲i̲n̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲ để b̲ảo̲ v̲ệ d̲a̲n̲h̲ d̲ự v̲à t̲ố c̲áo̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲.

T̲r̲ước̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲ấm̲ g̲ươn̲g̲ s̲án̲g̲ v̲ề s̲ự h̲i̲ s̲i̲n̲h̲ a̲n̲h̲ d̲ũn̲g̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ n̲h̲ư t̲r̲ên̲, đại̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ L̲âm̲ l̲i̲ệu̲ c̲ó x̲ứn̲g̲ đán̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đứn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲h̲i̲ “Ôn̲g̲ n̲ày̲ m̲ặc̲ q̲u̲ần̲ áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ m̲à c̲h̲ả t̲h̲ấy̲ c̲a̲n̲ n̲g̲ăn̲ g̲ì, c̲h̲ỉ t̲h̲ấy̲ đứn̲g̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲” n̲h̲ư m̲ột̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ n̲ói̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲l̲i̲p̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲. C̲ó x̲ứn̲g̲ đán̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đứn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲àn̲g̲ n̲g̲ũ k̲h̲i̲ c̲h̲ín̲h̲ đại̲ úy̲ L̲âm̲ đã l̲àm̲ x̲ấu̲ đi̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲òn̲g̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲.

B̲ác̲ H̲ồ t̲ừn̲g̲ d̲ạy̲: “C̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲ủa̲ t̲a̲ l̲à C̲A̲N̲D̲, v̲ì d̲ân̲ m̲à p̲h̲ục̲ v̲ụ v̲à d̲ựa̲ v̲ào̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ m̲à l̲àm̲ v̲i̲ệc̲“…Đối̲ v̲ới̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲, p̲h̲ải̲ k̲ín̲h̲ t̲r̲ọn̲g̲, l̲ễ p̲h̲ép̲. Đối̲ v̲ới̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲, p̲h̲ải̲ t̲ận̲ t̲ụy̲…”. M̲ỗi̲ m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ, c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲h̲i̲ đứn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲u̲ôn̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ớ v̲à t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ t̲ốt̲ l̲ời̲ d̲ạy̲ c̲ủa̲ B̲ác̲, s̲ẵn̲ s̲àn̲g̲ h̲y̲ s̲i̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ b̲ảo̲ v̲ệ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲. N̲ếu̲ s̲ợ h̲ãi̲, v̲ô c̲ảm̲ x̲i̲n̲ h̲ãy̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲.

Nguồn: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dai-uy-cong-an-mac-ke-dan-vat-lon-voi-cuop-bo-ca-xet-lai-loai-khoi-nganh-1537968.html