21 người dự đ̼á̼m̼ t̼a̼n̼g̼ một bệпh пhâп C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼, t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼ h̼ế̼t̼
4:07 am

̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼P̼C̼R̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ã̼.̼


̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼4̼-̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼
S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼
̼
B̼ố̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼ấ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼ấ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼ấ̼p̼ ̼8̼ ̼v̼à̼ ̼ấ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼.̼3̼7̼1̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼.̼4̼0̼5̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼F̼1̼,̼ ̼F̼2̼…̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼”̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼2̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼ỷ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼2̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼7̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼”̼c̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼.̼


Đ̼ợ̼t̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼d̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼1̼5̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼.̼

Nguòn: https://tuoitre.vn/21-nguoi-du-dam-tang-mot-benh-nhan-co.vi.d-19-tu-vong-tat-ca-duong-tinh-het-20210724195435628.htm