5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼:̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼
11:14 am

T̼u̼ỳ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼(̼G̼D̼&̼Đ̼T̼)̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼(̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼)̼,̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼B̼o̼n̼)̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼u̼ỳ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼g̼h̼ẹ̼o̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼-̼2̼0̼1̼5̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼

H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼5̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼“̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼

̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼5̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼
̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼B̼o̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼L̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼5̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼B̼o̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼4̼.̼1̼2̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼B̼o̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼ồ̼m̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼

̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼.̼1̼2̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼2̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ậ̼n̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼.̼
̼
̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼5̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼D̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼.̼

TH CAND