B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼:̼ ̼K̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼”̼C̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼”̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼”̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼V̼
2:40 am

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼T̼S̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ụ̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼M̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼”̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼0̼4̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼0̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼5̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼)̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼1̼2̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼3̼2̼4̼/̼Q̼Đ̼-̼B̼Y̼T̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼0̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼5̼7̼0̼/̼Q̼Đ̼-̼B̼Y̼T̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼5̼7̼1̼/̼Q̼Đ̼-̼B̼Y̼T̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼:̼

̼-̼ ̼Á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼”̼C̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼Á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼”̼K̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼-̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼;̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼t̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼ ̼đ̼ố̼c̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼-̼ ̼H̼ộ̼i ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼.̼

̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼;̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼;̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼;̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼;̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼;̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.

̼̼B̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼.

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼a̼f̼e̼b̼i̼z̼.̼v̼n̼/̼b̼o̼-̼y̼-̼t̼e̼-̼k̼y̼-̼l̼u̼a̼t̼-̼c̼a̼c̼h̼-̼c̼h̼u̼c̼-̼g̼i̼a̼m̼-̼d̼o̼c̼-̼b̼e̼n̼h̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼t̼a̼m̼-̼t̼h̼a̼n̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼u̼o̼n̼g̼-̼1̼-̼l̼i̼e̼n̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼t̼o̼i̼-̼v̼u̼-̼p̼h̼o̼n̼g̼-̼b̼a̼y̼-̼l̼a̼c̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼b̼v̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼5̼2̼7̼0̼8̼4̼0̼2̼5̼8̼5̼9̼.̼c̼h̼n̼