Bᴇ́ ɢᴀ́ɪ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ đɪɴʜ ɢʜɪᴍ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ: Kʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ
11:56 am

Nʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ đɪɴʜ ɢʜɪᴍ ᴏ̛̉ ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̣ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Nɢᴀ̀ʏ 20/1, ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ PV VTC Nᴇᴡs, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴜɴɢ Hᴜʏᴇ̂ɴ (30 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ) ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴜɴɢ Hᴜʏᴇ̂ɴ

Nᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ʙᴇ́ Đ.N.A (3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ). Bᴇ́ ɢᴀ́ɪ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ Hᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ, ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ ᴅᴏ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đɪɴʜ ɢᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏɴɢ đᴀ̂̀ᴜ.

Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴜɴɢ Hᴜʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ L. (27 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ – ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ A.).

Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ A. sɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ʙᴇ́ A. ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴜ́ᴛ. Vᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6/2021, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ, ʙᴇ́ A. ᴠᴇ̂̀ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣, ᴄᴏ̀ɴ ʙᴏ̂́ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴜᴏ̂ɪ 2 ᴄʜɪ̣ ʟᴏ̛́ɴ.

Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ A. ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʙᴏ̉ đɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ A. ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀᴍ ᴍᴇ̂ ᴄᴏ̛̀ ʙᴀ̣ᴄ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴏ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ, ɴᴏ̛̣ ɴᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴀ̃ ᴋᴇ́ᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴇ̂́ɴ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴀ̀ʏ.

Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ A., ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ʙᴇ́ A. đᴀ̃ 4 ʟᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

“Lᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙɪ̣ ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴏ̛̉ ᴍᴜ̃ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Nʜɪ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣. Lᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙɪ̣ ɴɢᴏ̣̂ đᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ sᴀ̂ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ, sᴀᴜ đᴏ́ đᴜ̛ᴀ ʟᴇ̂ɴ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Nʜɪ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Lᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ᴛᴀ̂̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ́ 3 ᴄᴀ́ɪ đɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̀ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴɢʜɪ ʙɪ̣ đɪɴʜ ᴏ̛̉ đᴀ̂̀ᴜ”, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ A. ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ.

Tʜᴇᴏ BS Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʀᴜɴɢ Kɪᴇ̂ɴ, Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ, ɴɢᴀ̀ʏ 17/1, ʙᴇ́ A. đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂, ᴄᴏ ɢɪᴀ̣̂ᴛ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴅᴏ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴛɪ̉ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ đᴜ̛ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

Bᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̣̆ᴛ ᴏ̂́ɴɢ, ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴘʜɪᴍ ᴄʜᴀ̂̉ɴ đᴏᴀ́ɴ. Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̣ ʙᴇ́ ᴄᴏ́ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ̉ɴ ǫᴜᴀɴɢ. Bᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂̉ɴ đᴏᴀ́ɴ sᴏ̛ ʙᴏ̣̂ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂ ɴɢʜɪ ᴠɪᴇ̂ᴍ ᴍᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̃ᴏ. “Dᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ᴋᴇ̀ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Xᴀɴʜ Pᴏ̂ɴ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ”, BS Kɪᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ.

Tᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Xᴀɴʜ Pᴏ̂ɴ, ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴘʜɪᴍ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄᴀ̆́ᴛ ʟᴏ̛́ᴘ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪ Đ.N.A. ᴄᴏ́ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴʜᴜ̛ ʙɪ̣ đɪɴʜ ʙᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̣.

MINH TUỆ

ʜᴛᴛᴘs://ᴠᴛᴄ.ᴠɴ/ʙᴇ-ɢᴀɪ-3-ᴛᴜᴏɪ-ʙɪ-ᴅɪɴʜ-ɢʜɪᴍ-ᴠᴀᴏ-ᴅᴀᴜ-ᴋʜᴏɪ-ᴛᴏ-ɴʜᴀɴ-ᴛɪɴʜ-ᴄᴜᴀ-ᴍᴇ-ᴀʀ657939.ʜᴛᴍʟ