Bắt иữ тặ¢ sinh năm 1995 chuyên ɖụ ɖỗ trai trẻ nhẹ dạ đi nhà nghỉ, xong τɾộɱ xe bỏ trốn
9:50 am

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼’̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼’̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼’̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼’̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼2̼4̼/̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼)̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼y̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼”̼.̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼,̼ ̼M̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼4̼/̼1̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼y̼,̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ú̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼”̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼A̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼“̼n̼ữ̼ ̼t̼ặ̼c̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

Nguồn: https://dan-viet.com/bat-nu-tac-sinh-nam-1995-chuyen-du-do-trai-tre-nhe-da-di-nha-nghi-chen-xong-trom-xe-bo-tron/