C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼đ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̼́ᴍ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼
1:41 am

C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ậ̼y̼,̼ ̼d̼a̼o̼ ̼p̼h̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼6̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼;̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼A̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼5̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼d̼i̼ề̼u̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼d̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ă̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼)̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼d̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼.̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼;̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼(̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼)̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼p̼h̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼p̼h̼ả̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ế̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼(̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼