Cᴜ̣ᴄ NTBD ɢᴏ̣ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̛́ɴɢ Ʀᴀ̆́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ 2 Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀᴏ ʜᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
12:01 pm

Vᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Cᴜ̣ᴄ Nɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̃ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ NSƯT Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀᴏ ʜᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Lɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀɴ Kɪ̣ᴄʜ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ 2021.

Dᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đᴀɴɢ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʜᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Lɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀɴ Kɪ̣ᴄʜ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ 2021. Vɪᴇ̣̂ᴄ NSƯT Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ɢɪᴀ̀ɴʜ ʜᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ɴɢ, Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ɢɪᴀ̀ɴʜ ʜᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̣ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀ̀ɪ ʟᴏ̀ɴɢ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴄᴀɴᴅᴀʟ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̉ ᴛᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʀᴀɴʜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ̛́ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴᴏ́ɪ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴏᴀ̣ᴛ ʜᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.

Tʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴏ̂ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Hᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ – Pʜᴏ́ Cᴜ̣ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴜ̣ᴄ Nɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̃ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ Dᴀ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ. Ôɴɢ Hᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ Lɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀɴ Kɪ̣ᴄʜ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ 2021 ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏ ᴄʜᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ̉ɪ.

“Cʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ᴠᴇ̂̀ đᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴀ́ɴ ᴛᴜ̀ ᴛʜɪ̀ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ”, Pʜᴏ́ Cᴜ̣ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴜ̣ᴄ Nɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ɴᴏ́ɪ.

Cʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏ̛ɴ, ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜɪ́ᴀ Cᴜ̣ᴄ đᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀɴ. Cᴜ̣ᴄ đᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ Sᴏ̛̉ VHTT TP.HCM đᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜɪ́ᴀ Sᴏ̛̉ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ Lɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀɴ Kɪ̣ᴄʜ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ.

Rɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɢᴏ́ᴄ ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠɪ̀ ʟᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ᴍᴀ̀ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴛ ʙᴏ̉ ᴍᴏ̣ɪ ᴄᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. Ôɴɢ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ sᴀɪ ʟᴀ̂̀ᴍ, ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ.

Pʜᴏ́ Cᴜ̣ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴜ̣ᴄ Nɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣: “Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɢᴀ̆́ɴ ʙᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̀ sᴏ̛́ᴍ. Tʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴜ̛̣ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ. Bᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀, ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ᴄᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴏ̛̀ɪ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ”.

Gɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Bᴏ̣̂ Vᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ Tʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ Dᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ᴋʜɪ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴀ́ɴ xᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ, sᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴏ Nʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Kʜᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀”.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜɪ ᴍᴀ̀ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ɴɢʜᴇ̂̀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴇ̉ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ sᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀɴɢ ᴛᴀ̂̀ᴍ ᴠᴏ́ᴄ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ. Vɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏ ᴄʜᴇ̂́ ᴛʜɪ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ. Ôɴɢ Hᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́, ᴘʜɪ́ᴀ Cᴜ̣ᴄ ᴄᴏ́ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴛʜᴜ́ᴄ đᴀ̂̉ʏ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴀ̂́ᴍ đᴏᴀ́ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴀɪ ᴠɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ.

Rɪᴇ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʟᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ đᴀ̣ᴛ đᴜ̉ ɢɪᴀ̉ɪ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ xᴇ́ᴛ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴅᴀɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ NSƯT ʜᴀʏ NSND, Pʜᴏ́ Cᴜ̣ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴜ̣ᴄ Nɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ʟᴀ̀ “ʟᴏ ʜᴏ̛ɪ xᴀ”. Qᴜʏ ᴛʀɪ̀ɴʜ xᴇ́ᴛ ᴅᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴅᴀɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ NSƯT, NSND ᴠᴏ̂́ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴇ̃ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ̆́ᴛ ᴋʜᴇ.

Bᴀ̣̂ᴛ ᴍɪ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂, ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ đᴇ̂ᴍ ᴛʀᴀᴏ ɢɪᴀ̉ɪ. Kʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɢʜᴇ̂́ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴋʜᴏ́ᴄ ɢɪᴀ̀ɴ ɢɪᴜ̣ᴀ, ᴛʜɪ̀ ʀᴀ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ. Vᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ, ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴀ́ᴍ ᴋʜᴀ̉ᴏ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ ᴀɴʜ ᴛᴀ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ, ᴜ̛ᴏ̛́ᴛ đᴀ̂̃ᴍ ᴍᴏ̂̀ ʜᴏ̂ɪ. Tʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ đᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ʟᴀ̀ đᴀ́ɴɢ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ.

Bᴀ̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ NSƯT Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, Pʜᴏ́ Cᴜ̣ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴜ̣ᴄ Nɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ɴɢʜɪ̃ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʀᴏ̃ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ. Nᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴠᴏ̂́ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ “ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ”, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʟʏ́ ᴅᴏ ɢɪ̀ đᴇ̂̉ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ Lɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀɴ ʜᴀʏ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ᴋʜɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴏ̂́ᴛ, xᴜ̛́ɴɢ đᴀ́ɴɢ.

“Tᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀ́ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴅᴏ̂̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ đᴇ̂́ɴ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ. Nᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ sᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ, ʜᴏ̛ɴ ʟᴀ̀ ᴠᴜɴ đᴀ̆́ᴘ ɴᴇ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴛʜᴜ̀ ʜᴀ̣̂ɴ”, ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.