Chân dung 2 kẻ báo đáp đất nước bằng cách tuồn hơn 100 người Trung Quốc ”chui” vào Đắk Nông
3:58 am

H̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼”̼c̼h̼u̼i̼”̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼?̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼-̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼’̼D̼r̼u̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼2̼,̼ ̼3̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼S̼o̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

 

Mộ̼t̼ t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼bắt
̼1̼0̼2̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

P̼h̼í̼a̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ ̼h̼ữ̼u

̼X̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼-̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼9̼/̼6̼3̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼à̼ ̼1̼9̼9̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼.̼3̼4̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼

B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼4̼9̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

 

̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼4̼9̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼
̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼9̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼V̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼?̼ ̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼

C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼i̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼ ̼

Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼’̼D̼r̼u̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼2̼,̼ ̼3̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼S̼o̼n̼g̼)̼ ̼”̼c̼h̼u̼i̼”̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼?̼

 

Hơn 100 người Trung Quốc làm “chui” ở Đắk Nông, chui từ đâu ra?
̼H̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼?̼

C̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼?̼

̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼A̼.̼
K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼.̼5̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼ ̼Z̼h̼i̼ ̼K̼a̼i̼ ̼(̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼2̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼”̼c̼h̼u̼i̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼
̼Đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼è̼m̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼.̼

̼V̼ới̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/hon-100-nguoi-trung-quoc-lam-chui-o-dak-nong-chui-tu-dau-ra-908775.ldo