Chân dung “nàng ther” 17 tuổi khiến cho 2 nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam rơi vào bế tắc…
12:29 pm

N̲h̲ư đã t̲h̲ì m̲ới̲ đây̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ V̲i̲ệt̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ 2̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ V̲i̲ệt̲ đã b̲ị t̲ố t̲ấ-n̲ c̲ô-n̲-g̲ T̲D̲ 1̲ c̲ô g̲ái̲ 1̲7̲ t̲u̲ổi̲ m̲a̲n̲g̲ q̲u̲ốc̲ t̲ịc̲h̲ A̲n̲h̲ t̲ại̲ T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲ k̲h̲i̲ến̲ a̲i̲ c̲ũn̲g̲ n̲g̲ỡ n̲g̲àn̲g̲

V̲à đây̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à c̲h̲ân̲ d̲u̲n̲g̲ n̲àn̲g̲ t̲h̲e̲r̲ 1̲7̲ t̲u̲ổi̲ đó k̲h̲i̲ến̲ c̲ó c̲h̲o̲ 2̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ c̲ủa̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲a̲ đi̲êu̲ đứn̲g̲

L̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ b̲a̲n̲ đầu̲ c̲ủa̲ c̲ô g̲ái̲ A̲n̲h̲ 1̲7̲ t̲u̲ổi̲ ở T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲, đầy̲ k̲ịc̲h̲ t̲ín̲h̲

C̲ô g̲ái̲ 1̲7̲ t̲u̲ổi̲ đã đưa̲ r̲a̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ 2̲ n̲a̲m̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ p̲h̲-ạ-m̲ t̲ội̲ …… T̲h̲e̲o̲ đó, 2̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ n̲ày̲ t̲-ấn̲ c̲-ô-n̲g̲ ……. c̲ô.

N̲g̲ày̲ 2̲9̲/6̲, b̲áo̲ c̲h̲í n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ đưa̲ t̲i̲n̲ 2̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ – m̲ột̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ 3̲7̲ t̲u̲ổi̲ v̲à m̲ột̲ n̲h̲ạc̲ s̲ĩ 4̲2̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị b̲-ắ-t̲ t̲ội̲ t̲ố c̲áo̲ ……. c̲ô g̲ái̲ 1̲7̲ t̲u̲ổi̲. T̲r̲o̲n̲g̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ c̲ô đến̲ đến̲ t̲ừ V̲ươn̲g̲ q̲u̲ốc̲ A̲n̲h̲, đa̲n̲g̲ ăn̲ t̲ối̲ v̲ới̲ m̲ẹ, d̲ì v̲à b̲à c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ n̲h̲à h̲àn̲g̲ b̲ên̲ b̲ờ b̲i̲ển̲. S̲a̲u̲ đó, h̲ọ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ g̲i̲a̲o̲ l̲ưu̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ Đức̲ n̲g̲ồi̲ ở b̲àn̲ b̲ên̲ c̲ạn̲h̲ g̲ồm̲ h̲a̲i̲ n̲a̲m̲, m̲ột̲ n̲ữ để t̲r̲ò c̲h̲u̲y̲ện̲.

N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ s̲a̲u̲ đó r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ h̲út̲ t̲h̲u̲ốc̲ b̲ên̲ b̲ờ b̲i̲ển̲, c̲ạn̲h̲ n̲h̲à h̲àn̲g̲ d̲o̲ h̲út̲ t̲h̲u̲ốc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à h̲àn̲g̲ b̲ị c̲ấm̲ ở T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲. T̲ại̲ đây̲, h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ c̲ô v̲à c̲ùn̲g̲ t̲r̲ò c̲h̲u̲y̲ện̲. S̲a̲u̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲ p̲h̲út̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ c̲ô g̲ái̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ r̲a̲ c̲ả c̲ô g̲ái̲ v̲à h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ n̲g̲ồi̲ b̲ên̲ b̲ãi̲ b̲i̲ển̲ n̲ữa̲ n̲ên̲ đi̲ t̲ìm̲. T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ục̲ v̲ụ c̲ủa̲ n̲h̲à h̲àn̲g̲ n̲ói̲ r̲ằn̲g̲ a̲n̲h̲ t̲a̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ c̲ô g̲ái̲ v̲à h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ r̲ời̲ đi̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ k̲h̲ác̲, v̲ì v̲ậy̲ 2̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ục̲ v̲ụ, d̲ì v̲à m̲ột̲ n̲g̲ười̲ Đức̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đi̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲ô g̲ái̲.

H̲ọ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ c̲ô g̲ái̲ n̲g̲ồi̲ k̲h̲óc̲ t̲r̲ên̲ t̲ần̲g̲ g̲ần̲ v̲ới̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ v̲à đưa̲ c̲ô t̲r̲ở l̲ại̲ n̲h̲à h̲àn̲g̲. T̲ại̲ đây̲, c̲ô g̲ái̲ n̲ói̲ r̲ằn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đã t̲-ấ-n̲ c̲-ô-n̲g̲ c̲ô. C̲ô g̲ái̲ t̲r̲ẻ c̲ũn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ r̲ằn̲g̲, h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ n̲ày̲ n̲ói̲ v̲ới̲ c̲ô r̲ằn̲g̲ h̲ọ m̲u̲ốn̲ c̲h̲ỉ c̲h̲o̲ c̲ô m̲ột̲ b̲ãi̲ b̲i̲ển̲ k̲h̲ác̲ g̲ần̲ đó v̲à s̲a̲u̲ đó d̲ẫn̲ c̲ô đến̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ c̲ủa̲ h̲ọ, n̲ơi̲ h̲ọ l̲ần̲ l̲ượt̲ ……. .

T̲r̲ước̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ c̲ô g̲ái̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ c̲ó m̲ặt̲ ở n̲h̲à h̲àn̲g̲ l̲ẫn̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ t̲ại̲ đây̲ đã k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ 2̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ t̲r̲ốn̲ t̲h̲o̲át̲. H̲ọ đã n̲g̲a̲y̲ l̲ập̲ t̲ức̲ g̲ọi̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ đến̲. T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ c̲h̲ờ c̲ản̲h̲ s̲át̲, n̲h̲ạc̲ s̲ĩ 4̲2̲ t̲u̲ổi̲ k̲h̲a̲i̲ r̲ằn̲g̲ h̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ đưa̲ c̲ô g̲ái̲ l̲ên̲ p̲h̲òn̲g̲ v̲à c̲h̲ỉ t̲r̲ò c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲ới̲ c̲ô b̲ên̲ b̲ờ b̲i̲ển̲, m̲ặc̲ d̲ù c̲ô g̲ái̲, l̲ễ t̲ân̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ v̲à c̲ản̲h̲ q̲u̲a̲y̲ t̲ừ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ đi̲ều̲ n̲g̲ược̲ l̲ại̲.

N̲a̲m̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ 3̲7̲ t̲u̲ổi̲ t̲h̲ì c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ g̲ì v̲à k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲h̲ớ n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì đã x̲ảy̲ r̲a̲. C̲ả 2̲ s̲a̲u̲ đó đã b̲ị b̲-ắ-t̲ b̲ởi̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ G̲u̲a̲r̲d̲i̲a̲ (T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲).H̲i̲ện̲ t̲ại̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ c̲ôn̲g̲ b̲ố t̲ên̲ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ n̲ày̲, s̲o̲n̲g̲ đã y̲êu̲ c̲ầu̲ h̲ọ g̲i̲a̲o̲ n̲ộp̲ h̲ộ c̲h̲i̲ếu̲, t̲ờ D̲a̲i̲l̲y̲ M̲a̲i̲l̲ đưa̲ t̲i̲n̲.

T̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ h̲a̲i̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ n̲ày̲ đã t̲ừ c̲h̲ối̲ t̲r̲ả l̲ời̲ c̲ác̲ c̲âu̲ h̲ỏi̲ k̲h̲i̲ h̲ọ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ước̲ t̲òa̲. H̲i̲ện̲ c̲h̲ưa̲ r̲õ h̲a̲i̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ n̲ày̲ đến̲ đảo̲ M̲a̲j̲o̲r̲c̲a̲ để l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ h̲a̲y̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲.

T̲ại̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲, m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ đa̲n̲g̲ ồn̲ ào̲ t̲r̲a̲n̲h̲ c̲ãi̲ v̲ề d̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ 2̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ày̲. T̲h̲e̲o̲ d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ x̲ét̲ t̲h̲e̲o̲ độ t̲u̲ổi̲: n̲a̲m̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ 3̲7̲ v̲à n̲h̲ạc̲ s̲ĩ 4̲2̲ v̲à t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ t̲r̲a̲n̲g̲ c̲á n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ x̲u̲ất̲ n̲g̲o̲ại̲ g̲ần̲ đây̲ t̲h̲ì m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ n̲h̲ắm̲ đến̲ H̲ồn̲g̲ Đăn̲g̲ v̲à H̲ồ H̲o̲ài̲ A̲n̲h̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, đây̲ m̲ới̲ c̲h̲ỉ l̲à t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ p̲h̲ỏn̲g̲ đo̲án̲. N̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲.