Chân dung nữ sinh lớp 12 đσạт mạɴg cǻn bộ huyện rồi về ‘ngủ’ tiếp với bạn trai
2:24 am

T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ỏ̲ ̲đ̲i̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲b̲ẻ̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲s̲i̲m̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ứ̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ồ̲n̲ ̲c̲ầ̲u̲,̲ ̲l̲a̲u̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲m̲á̲u̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲s̲à̲n̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲v̲â̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲ắ̲m̲ ̲c̲ử̲a̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲t̲a̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲”̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲”̲ ̲í̲t̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲.̲

H̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲x̲ó̲a̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲v̲ế̲t

V̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲2̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲T̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲(̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲)̲ ̲k̲é̲o̲ ̲d̲à̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲9̲0̲ ̲p̲h̲ú̲t̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲ã̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲h̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲,̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲s̲ư̲ ̲v̲à̲ ̲ố̲n̲g̲ ̲k̲í̲n̲h̲ ̲m̲á̲y̲ ̲q̲u̲a̲y̲,̲ ̲m̲á̲y̲ ̲ả̲n̲h̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲P̲h̲ù̲n̲g̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲(̲1̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲,̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲2̲A̲1̲ ̲-̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲T̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲T̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲ỏ̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲á̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ĩ̲n̲h̲.̲

T̲h̲a̲n̲h̲ ̲k̲ể̲ ̲r̲à̲n̲h̲ ̲r̲ọ̲t̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲”̲d̲i̲ễ̲n̲”̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲á̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲u̲ố̲n̲g̲ ̲g̲i̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲d̲ù̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲á̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲u̲ầ̲n̲.

T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲ỏ̲ ̲r̲a̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ĩ̲n̲h̲ ̲k̲h̲i̲ ̲”̲d̲i̲ễ̲n̲”̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲d̲a̲o̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲v̲ị̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲Đ̲ứ̲c̲

T̲h̲e̲o̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲1̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲L̲ê̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲Đ̲ă̲n̲g̲ ̲(̲2̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲u̲â̲n̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲T̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲)̲,̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲T̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲k̲ế̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲-̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲á̲t̲ ̲d̲a̲o̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲l̲ị̲m̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲h̲í̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ắ̲m̲ ̲r̲ử̲a̲ ̲s̲ạ̲c̲h̲ ̲m̲á̲u̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ú̲i̲ ̲x̲á̲c̲h̲.̲

T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲ữ̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲G̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲ể̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲r̲a̲ ̲l̲ụ̲c̲ ̲t̲ú̲i̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲v̲í̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲t̲a̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲4̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲í̲ ̲a̲n̲h̲ ̲Đ̲ă̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲n̲é̲m̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲t̲ờ̲ ̲t̲ù̲y̲ ̲t̲h̲â̲n̲,̲ ̲s̲i̲m̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ồ̲n̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲h̲ò̲n̲g̲ ̲p̲h̲i̲ ̲t̲a̲n̲g̲.̲

S̲a̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲t̲o̲á̲n̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ắ̲m̲ ̲m̲ú̲c̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲0̲ ̲c̲ố̲c̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲t̲ư̲ớ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲n̲ề̲n̲ ̲g̲ạ̲c̲h̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲,̲ ̲h̲ắ̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲x̲ó̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ỏ̲ ̲đ̲i̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲c̲ẩ̲n̲ ̲t̲h̲ậ̲n̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ù̲i̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲ắ̲m̲ ̲c̲ử̲a̲,̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲á̲o̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲n̲ắ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲ở̲ ̲k̲h̲ó̲a̲,̲ ̲l̲ặ̲n̲g̲ ̲l̲ẽ̲ ̲t̲h̲á̲o̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲h̲a̲y̲ ̲b̲i̲ế̲t̲.̲ ̲V̲ề̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲a̲o̲ ̲g̲â̲y̲ ̲á̲n̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲m̲u̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲c̲h̲ợ̲.̲

̲N̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ ̲h̲ỏ̲n̲g̲

V̲i̲ế̲t̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲”̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲”̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲.̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲4̲/̲1̲0̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲1̲0̲0̲.̲0̲0̲0̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.

N̲ữ̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲”̲m̲â̲y̲ ̲m̲ư̲a̲”̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲Đ̲ứ̲c̲.

S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲d̲ự̲ ̲c̲ỗ̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲a̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲L̲ê̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲Đ̲ă̲n̲g̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ ̲đ̲ô̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲(̲x̲ã̲ ̲T̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ư̲n̲g̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲T̲ư̲ờ̲n̲g̲)̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲h̲ẹ̲n̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲ị̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲T̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲k̲ế̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲ạ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲t̲h̲ẻ̲ ̲c̲à̲o̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲m̲ệ̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲ ̲2̲0̲.̲0̲0̲0̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲

T̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲3̲0̲4̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲2̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲”̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲”̲,̲ ̲d̲o̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲r̲ú̲t̲ ̲d̲a̲o̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲Đ̲ă̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲d̲ắ̲t̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲b̲ỏ̲ ̲đ̲i̲.̲ ̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ắ̲m̲ ̲r̲ử̲a̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲h̲ò̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲

̲”̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲,̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ỏ̲ ̲v̲ẻ̲ ̲l̲o̲ ̲s̲ợ̲”̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲.̲

̲V̲ề̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲t̲á̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲u̲y̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ậ̲t̲ ̲t̲ự̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲(̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲)̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲à̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲c̲h̲ụ̲c̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲ữ̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲p̲h̲á̲ ̲á̲n̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲9̲7̲ ̲(̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ă̲n̲g̲)̲.̲

̲C̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲Đ̲ă̲n̲g̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲â̲u̲.̲ ̲T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲ữ̲ ̲1̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ố̲ ̲s̲ẽ̲ ̲”̲d̲ằ̲n̲ ̲m̲ặ̲t̲”̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲ể̲ ̲a̲i̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲ý̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲á̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲l̲à̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲T̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲k̲ế̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲T̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲2̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲x̲é̲t̲ ̲h̲ỏ̲i̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲

T̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲r̲à̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲v̲ấ̲n̲,̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲r̲a̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲.̲ ̲T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲ữ̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲t̲r̲ò̲n̲ ̲1̲8̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲G̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ư̲ớ̲p̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲.

̲N̲g̲u̲ồ̲n̲: https://zingnews.vn/doat-mang-can-bo-huyen-nu-sinh-ve-ngu-tiep-voi-ban-trai-post467036.html