Cho từ chức cán bộ năng lực hạn chế, xem xét miễn nhiệm người ‘tự diễn biến, tự chuyển hóa’
3:58 am

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký Quy định 41 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ – Ảnh: T.T

Quy định 41-QĐ/TW (QĐ41) quy định nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quy định này áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (gọi chung là cán bộ).

Theo trên, việc xem xét đối với cán bộ xin từ chức được căn cứ vào một trong các trường hợp như:

Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g; có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; hoặc vì lý do chính đáng khác của cá nhân.

Bên cạnh đó, cán bộ sẽ bị xem xét cho miễn nhiệm chức vụ nếu rơi vào một trong các trường hợp: Bị k.ỷ l.u.ậ.t cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao. Bị k.ỷ l.u.ậ.t khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm.

Hoặc những cán bộ có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; hoặc có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vι ρнâ.м những điều đảng viên không được làm; vι ρнâ.м trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vι ρнâ.м tiêu chuẩn chính trị theo quy định về ḃảǿ ᶌệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.

Về nguyên tắc, Đảng sẽ kiên quyê’t, kịp thời xem xét cho miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ. Không thực hiện việc cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị cấp trên có quyền yêu cầu cấp dưới xem xét, thực hiện việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ theo QĐ41.

Theo đó, cán bộ bị xem xét cho miễn nhiệm chức vụ khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g.

Người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực thì tùy tính chất, mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức.

Đồng thời cán bộ bị cho từ chức khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g.

Về quy trình, khi có đủ căn cứ miễn nhiệm, từ chức, chậm nhất trong thời gian 10 ngày làm việc thì cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyê’t định.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyê’t định việc miễn nhiệm cán bộ, cho cán bộ từ chức trong thời gian 10 ngày làm việc, trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc.

QĐ41 thay thế Quy định 260-QĐ/TW, ngày 2-10-2009 của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3-11-2021.

Theo tuổi trẻ