Chưa xem x.ét k.ỷ luật cán bộ bị ốm nặng, bệnh hiểm nghèo
1:31 pm

Chính phủ vừa ban hành nghị định 112 về x.ử l.ý k.ỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chưa xem x.ét k.ỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đang đi.ều tr.ị bệnh hiểm nghèo, mất khả năng nhận thức, ốm nặng đang đ.iều trị nội trú tại bệnh viện.

Theo quy đ.ịnh mới của Chính phủ, sẽ có 4 trường hợp chưa xem xé.t k.ỷ luật cán bộ, công chức, viên chức khi để xảy ra s.ai phạm.

Đó là cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian nghỉ hằng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép.

Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian đ.iều trị bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng đang đ.iều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền xá.c nhận.

Cán bộ, công chức, viên chức là nữ giới đang mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc cán bộ, công chức, viên chức là nam giới trong trường hợp vợ c.h.ế.t hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Cán bộ, công chức, viên chức đang bị kh.ởi t.ố, t.ạm giữ, tạm g.iam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quy.ền đ.iều tr.a, tr.uy t.ố, x.ét x.ử về hành vi vi phạm phá.p l.uật, trừ trường hợp theo quy.ết đ.ịnh của cấp có thẩm quyền.

Nghị định 112 của Chính phủ cũng quy định những trường hợp công chức được miễn trách nhiệm k.ỷ luật. Đó là những cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền xá.c nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành vi vi phạm. Phải chấp hành quy.ết định của cấp trên theo quy định tại khoản 5 điều 9 Luật cán bộ, công chức.

Được cấp có thẩm quyền x.ác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật dân sự khi thi hành công vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời cũng sẽ được miễn xem xé.t k.ỷ luật.

Theo quy định của Chính phủ, sẽ có 4 hình thức k.ỷ luật với công chức, viên chức không giữ cư.ơ.ng vị lãnh đạo là: khi.ển trách, c.ảnh c.áo, hạ bậc lương, buộc thôi việc. Và sẽ có 5 hình thức k.ỷ luật với công chức, viên chức là lãnh đạo là: khiển t.rách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Khi xem x.ét x.ử lý k.ỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, t.ác h.ại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, h.ậu qu.ả đã gây ra.

Không áp dụng hình thức x.ử phạ.t hành chính hoặc hình thức k.ỷ luật Đảng thay cho hình thức k.ỷ luật hành chính; x.ử lý k.ỷ luật hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành vi vi phạm đến mức bị x.ử lý hình sự.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị x.ử lý k.ỷ luật Đảng thì hình thức k.ỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương x.ứng với k.ỷ luật Đảng. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quy.ết đ.ịnh k.ỷ luật Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem x.ét, quy.ết định việc x.ử lý k.ỷ luật hành chính.

Nguồn: https://tuoitre.vn/chua-xem-xet-ky-luat-can-bo-bi-om-nang-benh-hiem-ngheo-20200923083856732.htm