Cô gái đi dạo bị công an mời làm việc “Em không mặc áo trong, em về thay quần áo đã”, hờn dỗi vắt chân
2:29 am

Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴏ̛̀ɴ ᴅᴏ̂̃ɪ “ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄᴀ̉” ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ: “Eᴍ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴀʏ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ đᴀ̃ ʀᴏ̂̀ɪ đɪ đᴀ̂ᴜ ᴛʜɪ̀ đɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ đᴀ̂ᴜ ᴄᴀ̉!”

Tᴜ̛̀ ᴋʜɪ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ sɪɴʜ ᴏ̂̉ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ, ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ̣̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̂̉ʏ ᴄᴀᴏ ᴛʜᴇ̂ᴍ. Pʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴛᴏ̂́ɪ đᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ; ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ, ᴄʜᴏ̂́ᴛ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴠᴜ̀ɴɢ xᴀɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ ʀᴀ đᴇ̂̉ sɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂.

Vᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀, ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴏ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛᴜ́ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ. Kʜɪ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ʟʏ́, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴀ̂ʏ ʜᴀ̂́ɴ, ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ɪ “ʟᴜ̛ᴏ̛ɴ ʟᴇ̣ᴏ” ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ 1.001 ʟʏ́ ᴅᴏ đᴇ̂̉ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛́, ʙᴀᴏ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɴᴏ̂̉ɪ (ᴛᴀɪ) ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH, ᴋʜɪ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴏ̂ đᴏ̂́ɪ đᴀ́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏ̛ɴ 3 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ xᴇᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ. Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʜᴀʏ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ. Dᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ đᴏ̂́ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴏ̂́ɪ đᴀ́ᴘ ᴠᴀ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ… ʜᴏ̛̃ɪ ᴏ̛ɪ.

Kʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣̂ᴘ ʙɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴏ́ɪ: “Eᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ đᴀ̃, ʀᴏ̂̀ɪ ᴇᴍ sᴇ̃ đɪ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀ̣?”. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̂ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴠᴀ́ʏ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̣, đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴄʜɪ̉ɴʜ. Cʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴇ̂̉ ᴄᴏ̂ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̀ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̂ ʜᴏ̛ɪ ɢᴀ̆́ᴛ ɢᴏ̉ɴɢ: “Eᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ɴɢᴜ̛̣ᴄ”.

Cʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴏ̂ɴ ᴛᴏ̂̀ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ: “Bᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴀɴʜ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ɢɪ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ. Mᴀ̣̆ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ đᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̣ ʀᴏ̂̀ɪ” ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ. Cᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴏ̛̀ɴ ᴅᴏ̂̃ɪ “ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄᴀ̉” ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ đɪ, ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ.

Sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴏ̣̂, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴏ̂̀ɪ sᴀᴜ xᴇ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ đᴇ̂̉ ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ đᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ́ʏ ʜᴏ̂̀ɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ: “Eᴍ ᴄᴏ́ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛᴀʏ, ᴇᴍ ᴛᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀”.

Lᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ “ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄʜᴜ̉” ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴏ́ ɢᴀ̂̀ɴ 3 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ xᴇᴍ.

Dᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ đɪ̣ᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ʟᴀ̀ɴɢ Nʜᴀ̂ɴ Mʏ̃, Mʏ̃ Đɪ̀ɴʜ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Nᴀᴍ Tᴜ̛̀ Lɪᴇ̂ᴍ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ. Qᴜᴀ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀɴɢ ᴋʜᴀ́ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏᴠɪᴅ-19.

Tʜᴇᴏ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ & Bᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ