Con rể đánhcon gái, bố vợ “thanh lý” con rể rồi chở xác đến công an đầu thú
2:36 am

ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼á̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼3̼,̼ ̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼S̼ĩ̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼ờ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼8̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼3̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

N̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼3̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼p̼h̼a̼y̼ ̼t̼o̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

G̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼x̼e̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼B̼à̼ ̼L̼.̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ă̼n̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ẻ̼m̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ồ̼ ̼g̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼