Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼xin ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼
2:06 am

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼P̼a̼l̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼P̼L̼O̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼2̼3̼h̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼P̼L̼O̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼.̼ ̼S̼á̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼H̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼)̼