D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼A̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼”̼
11:16 am

N̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼0̼,̼5̼9̼3̼m̼g̼/̼l̼í̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼(̼Q̼.̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼T̼a̼m̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼H̼K̼T̼T̼ ̼ở̼ ̼1̼3̼3̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼é̼p̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼T̼.̼H̼ ̼–̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼,̼ ̼P̼.̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼i̼,̼ ̼Q̼.̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼s̼p̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼1̼9̼/̼8̼)̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼1̼6̼ ̼T̼a̼m̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼(̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼ở̼ ̼1̼0̼0̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼ã̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼5̼A̼-̼3̼5̼6̼.̼6̼9̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼S̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼a̼m̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼H̼K̼T̼T̼ ̼ở̼ ̼1̼3̼3̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼–̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼5̼C̼-̼2̼8̼5̼.̼4̼0̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼a̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼ở̼ ̼7̼/̼2̼ ̼T̼T̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼1̼0̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ở̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼K̼i̼a̼ ̼V̼a̼n̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼5̼D̼-̼0̼0̼7̼.̼9̼8̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼ở̼ ̼2̼5̼1̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼a̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼1̼5̼D̼-̼0̼0̼7̼.̼9̼8̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼5̼A̼-̼5̼1̼3̼.̼3̼8̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼ ̼(̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼:̼v̼i̼e̼t̼g̼i̼a̼i̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼