Đàm Vĩnh Hưng ɓứç ҳύç với chính quyền vì nghệ sĩ không được ưų tiên ᴛiêᴍ ᴘɦòпg
5:22 am

Ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼r̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼ì̼”̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼.̼ ̼

N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼!̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼k̼ệ̼c̼h̼ ̼c̼ỡ̼m̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼à̼o̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼?̼”̼.̼

Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼ì̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼s̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼.̼v̼n̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼h̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼m̼ặ̼n̼.̼.̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼?̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼à̼?̼ ̼H̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼?̼”̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ư̼u̼ ̼á̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼:̼ ̼“̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼!̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼ư̼u̼ ̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼”̼.̼

A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼s̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼.̼v̼n̼

Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼đ̼á̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼:̼ ̼“̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ạ̼n̼!̼ ̼

N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼!̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼!̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼!̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ạ̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼H̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼”̼.̼

M̼r̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼s̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼.̼v̼n̼

H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼

Bài chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng được nhiều khán giả quan tâm. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng

Nam ca sĩ từng nhiều lần lên tiếng bênh vực NSƯT Hoài Linh vụ 14 tỷ đồng giúp miền Trung. Ảnh: Vietnamnet.vn

ŋɢųồŋ: ʂασʂтαʀ.ʋŋ, ғɓ Đαɱ ʋĩŋɦ ɦưŋɢ