ღĐí¢н тнâи тнứ тяưởиɢ вộ ¢ôиɢ αи ¢нỉ đạσ тỉин вìин ∂ươиɢ χử ℓý кẻ тấи ¢ôиɢ иữ ѕιин ѕαυ TN
3:04 am

T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲D̲u̲y̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲k̲ẻ̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲.̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲9̲/̲1̲2̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲D̲u̲y̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲,̲ ̲T̲h̲ứ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲ý̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲n̲g̲ ̲c̲ố̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲ ̲v̲à̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲(̲2̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲ở̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲D̲ầ̲u̲ ̲M̲ộ̲t̲)̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲.̲

C̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲B̲a̲n̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲P̲T̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲C̲h̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲h̲ỏ̲i̲,̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲e̲m̲ ̲V̲.̲N̲.̲K̲.̲V̲.̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲x̲e̲.̲

̲B̲ê̲n̲ ̲l̲ề̲ ̲k̲ỳ̲ ̲h̲ọ̲p̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲1̲7̲ ̲H̲Đ̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ó̲a̲ ̲I̲X̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲9̲/̲1̲2̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲T̲h̲a̲o̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲k̲ẻ̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲T̲h̲a̲o̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲á̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲,̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲r̲ă̲n̲ ̲đ̲e̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲8̲/̲1̲2̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲D̲ầ̲u̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲x̲e̲.̲

̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲D̲ầ̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲K̲i̲ề̲u̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲6̲h̲4̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲7̲/̲1̲2̲,̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲T̲h̲u̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲2̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲.̲

̲N̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲d̲ậ̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲á̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ặ̲t̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲a̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲3̲ ̲k̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲

̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲D̲ầ̲u̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲n̲g̲ ̲c̲ố̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲,̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲.̲

Theo Zing