Đ̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼:̼ ̼N̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼
3:26 pm

N̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼l̼ầ̼̼̼n̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼ô̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼ô̼̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼̼̼n̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼,̼ ̼đ̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.

̼N̼g̼à̼̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼T̼h̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼̼̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼Đ̼ă̼̣̼̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼̼̼u̼ ̼L̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼n̼g̼u̼̣̼ ̼x̼ã̼̼ ̼H̼ư̼̼n̼g̼ ̼L̼ô̼̣̼̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼T̼h̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼̼̼t̼)̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼r̼õ̼̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼ô̼̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼ ̼e̼m̼.

B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼1̼2̼-̼1̼2̼,̼ ̼L̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼c̼ó̼̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼c̼h̼ơ̼̼i̼.̼ ̼L̼ú̼̼c̼ ̼n̼à̼̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼ư̼̼ơ̼̼̣̼u̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼̼̼ ̼n̼h̼à̼̼.

̼L̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ú̼̼c̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼a̼i̼,̼ ̼L̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼̼,̼ ̼n̼ơ̼̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼̼i̼ ̼r̼ồ̼̼̼i̼ ̼b̼ấ̼̼̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼̼̼ ̼n̼ằ̼̼̼m̼ ̼đ̼è̼̼ ̼l̼ê̼̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼ô̼̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼L̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼ô̼̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼̣̼a̼ ̼p̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

L̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼l̼ầ̼̼̼n̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼ô̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼ô̼̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼̼̼n̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼,̼ ̼đ̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.

Theo: https://nld.com.vn/thoi-su/dong-nai-ngo-ngang-thay-ban-trong-phong-ngu-cua-con-gai-11-tuoi-20201218105231426.htm