Gɪᴀ Lᴀɪ: Kɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴜ̛̣ sᴀ́ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ɴᴏ̂̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴀ̆́ɴ ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ
8:23 am

Sᴀ́ɴɢ 25.1, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ H.Đᴜ̛́ᴄ Cᴏ̛ (Gɪᴀ Lᴀɪ) ʀᴜ́ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢʜɪ ᴀ́ɴ Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Aɴʜ (42 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ H.Đᴜ̛́ᴄ Cᴏ̛) ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴛᴜ̛̣ sᴀ́ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ɴᴏ̂̉ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴀ̆́ɴ ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 3 ɢɪᴏ̛̀ 30 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ (25.1), ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Cʜᴜ̛ Tʏ, H.Đᴜ̛́ᴄ Cᴏ̛ ɴɢʜᴇ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ̂̉ ʟᴏ̛́ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ H.T.H (43 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ 2, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Cʜᴜ̛ Tʏ.

Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Tᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ́ ʜᴀɪ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴏ̂̀ᴍ Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Aɴʜ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ H. (ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Aɴʜ). Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴛᴜ̛̣ sᴀ́ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ɴᴏ̂̉.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ɴᴏ̂̉

LÊ GIA

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 22.1, ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Aɴʜ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Đᴏ̂̃ Vᴀ̆ɴ Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ (ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Iᴀ Dᴏᴍ, H.Đᴜ̛́ᴄ Cᴏ̛) ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀. Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴᴀ̀ʏ, ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Aɴʜ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ʟᴀ̀ Đ.V.T (31 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴀ̃ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ đᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ.

Đ.V.T sᴀᴜ đᴏ́ đᴀ̃ ʟᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Tʀᴏɴɢ ᴄᴏ̛ɴ ʙᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛́ᴄ, Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Aɴʜ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ sᴜ́ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴇ̂́, đɪ ᴛɪ̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴇᴍ, Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Aɴʜ ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ đᴀ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴏ̂ɴɢ Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀ̀, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀʏ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ. Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Aɴʜ đᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ sᴜ́ɴɢ ʙᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̂ɴɢ Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉. Ôɴɢ Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴀ đɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Aɴʜ

LÊ GIA

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ H.Đᴜ̛́ᴄ Cᴏ̛ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ɴᴏ̂̉ sᴜ́ɴɢ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Rɪᴇ̂ɴɢ Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Aɴʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ɴᴏ̂̉ sᴜ́ɴɢ đᴀ̃ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Tʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Aɴʜ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ɴᴏ̂̉ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ H.T.H. Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Aɴʜ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴏ̂́ ʏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ, ᴄʜᴇ̂́ ᴛᴀ̣ᴏ, ᴛᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̃, sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɴᴏ̂̉. Nɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴜ̣ ᴛᴜ̛̣ sᴀ́ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ɴᴏ̂̉ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴀ́ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

ʜᴛᴛᴘs://ᴛʜᴀɴʜɴɪᴇɴ.ᴠɴ/ɢɪᴀ-ʟᴀɪ-ᴋɪɴʜ-ʜᴏᴀɴɢ-ᴠᴜ-ʙᴀɴ-ᴄʜᴀ-ʀᴜᴏᴛ-ʀᴏɪ-ᴛᴜ-sᴀᴛ-ʙᴀɴɢ-ᴛʜᴜᴏᴄ-ɴᴏ-ᴄᴜɴɢ-ʙᴀɴ-ɢᴀɪ-ᴘᴏsᴛ1424483.ʜᴛᴍʟ