G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼:̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼á̼o̼.̼.̼
2:01 pm

G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼”̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼”̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼4̼.̼0̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼(̼C̼N̼G̼D̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼t̼a̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ẫ̼u̼…̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼đ̼à̼m̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼“̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼G̼S̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼G̼S̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼ứ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼V̼N̼E̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼“̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼õ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼G̼S̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼“̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼”̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼“̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼é̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼”̼.̼ ̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼“̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ù̼”̼
̼G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼đ̼à̼m̼,̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼h̼ẻ̼o̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼h̼ữ̼.̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼L̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼â̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼V̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼H̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼7̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼8̼ ̼G̼S̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼

G̼S̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼h̼ữ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼N̼E̼.̼

̼G̼S̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼1̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼a̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼ ̼“̼B̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼:̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼V̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼”̼,̼ ̼G̼S̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼h̼ữ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼