Hai mẹ con ƨảͷ pҺụ τử ϑoͷg vì ӎổ chậm trễ, bác ƨĩ trưởng khoa trả lại tiền “biếu”
2:09 pm

S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼5̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼h̼ư̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼)̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼ố̼i̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼”̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼m̼à̼ ̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼K̼í̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ ̼1̼7̼5̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ả̼o̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ố̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ả̼o̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼M̼á̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼ố̼i̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ô̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ ̼1̼7̼5̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ố̼i̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼r̼á̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼

̼B̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼h̼ư̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼D̼â̼n̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼V̼â̼n̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ổ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼D̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼D̼â̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼4̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼”̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼D̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼2̼/̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

̼”̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼x̼é̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ờ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼í̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼1̼4̼h̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼1̼8̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼D̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼â̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼”̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼E̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ổ̼ ̼s̼ả̼n̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Z̼i̼n̼g̼.̼v̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ổ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼0̼h̼)̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼h̼4̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼h̼5̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼2̼1̼h̼0̼5̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼1̼h̼1̼0̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼D̼â̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼:̼ ̼”̼K̼h̼o̼a̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ể̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼1̼h̼0̼5̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼0̼-̼1̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼D̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼H̼ọ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ứ̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ https://zingnews.vn/bac-si-nhan-tien-cua-gia-dinh-san-phu-tu-vong-post652949.html