Hình ảnh Người đàn ông bán hết nhà cửa ,chi thêm 1000 tỷ xây nhà,trường học nuôi,dạy 3000 trẻ mồi côi, Cơ nhỡ thành thạc sĩ,tiến sĩ
1:40 pm

1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼(̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼r̼ú̼c̼,̼ ̼Q̼.̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼2̼9̼2̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼y̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼2̼9̼2̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼.̼ấ̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼7̼7̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼H̼y̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼H̼ữ̼u̼ ̼L̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼

̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼3̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼.̼é̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼í̼u̼ ̼r̼í̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ù̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼;̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼;̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼.̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ỉ̼:̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼6̼ ̼-̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼V̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼9̼ ̼t̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼.̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼c̼.̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ă̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼.̼ả̼n̼ ̼p̼h̼.̼ụ̼ ̼m̼.̼ổ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼.̼é̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼â̼m̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼1̼,̼7̼ ̼k̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼t̼í̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼r̼ă̼n̼g̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼D̼ạ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼ủ̼,̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼.̼ ̼Ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼à̼m̼”̼;̼ ̼“̼Y̼ê̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼.̼ộ̼.̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼m̼”̼.̼.̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼3̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼k̼i̼ ̼l̼ô̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼3̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼C̼ứ̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼õ̼ ̼k̼ẻ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼.̼ệ̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ò̼a̼”̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼c̼.̼ã̼.̼i̼.̼ ̼n̼h̼.̼a̼.̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼“̼P̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼v̼ắ̼t̼ ̼ó̼c̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼.̼â̼m̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼.̼ố̼.̼n̼g̼.̼ ̼N̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼â̼.̼n̼ ̼h̼.̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ị̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼.̼”̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼H̼y̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼(̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼3̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼t̼.̼í̼.̼c̼h̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼x̼á̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼“̼ô̼n̼g̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼B̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼u̼ỗ̼i̼ ̼c̼.̼ắ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼.̼ắ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼á̼c̼.̼ ̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼c̼.̼ầ̼.̼m̼ ̼đ̼.̼ầ̼.̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼“̼c̼h̼ứ̼c̼”̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼6̼0̼

̼K̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼H̼y̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼L̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼r̼é̼t̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼,̼ ̼q̼u̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼.̼.̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼i̼ ̼b̼ô̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼”̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼.̼

̼“̼B̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼:̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼.̼ẻ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼à̼?̼ ̼B̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼Ừ̼!̼ ̼B̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼đ̼.̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼B̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼đ̼.̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼á̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼.̼

T̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼P̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼Q̼.̼9̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼.̼5̼0̼0̼m̼2̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼Q̼.̼9̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼.̼ ̼

̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼h̼ũ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼”̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼g̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ì̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼
̼
̼”̼B̼é̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼.̼.̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼5̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼.̼

̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼.̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼

̼”̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼ử̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼M̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼

̼C̼ô̼ ̼V̼õ̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼.̼ ̼R̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ả̼y̼,̼ ̼t̼á̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼”̼.̼

̼N̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ữ̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ồ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼b̼.̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼C̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼a̼u̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼ế̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼i̼.̼.̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼”̼r̼ả̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼:̼ ̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼M̼o̼n̼t̼e̼s̼s̼o̼r̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼(̼Đ̼H̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼.̼.̼.̼

D̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼4̼0̼0̼0̼m̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼2̼5̼0̼0̼m̼2̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼2̼5̼0̼0̼m̼2̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼0̼0̼m̼2̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼í̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼”̼D̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼u̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ó̼i̼.̼