HLV Indonesia: Thất bại của chúng tôi đến từ những ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ từ trọng tài
2:22 am

Theo HLV Shin Tae-yong, trọng tài đã ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ x.ᴀ̂́.ᴜ đến tuyển Indonesia, dẫn đến ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̣ɪ 0-4 trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tối 7/6.

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼A̼l̼ ̼M̼a̼k̼t̼o̼u̼m̼,̼ ̼D̼u̼b̼a̼i̼.̼

̼H̼L̼V̼ ̼S̼h̼i̼n̼ ̼T̼a̼e̼-̼y̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼A̼l̼-̼M̼a̼k̼t̼o̼u̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼o̼ả̼

̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼h̼i̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼H̼L̼V̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼6̼m̼5̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ị̼p̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼”̼.̼

̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼2̼-̼2̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼3̼/̼6̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼A̼l̼-̼M̼a̼k̼t̼o̼u̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼S̼h̼i̼n̼ ̼l̼é̼p̼ ̼v̼ế̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼r̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼5̼1̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼C̼ả̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ú̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼E̼g̼y̼ ̼M̼a̼u̼l̼a̼n̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼7̼1̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼x̼à̼.̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼ ̼v̼ạ̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼0̼-̼4̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼h̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼H̼L̼V̼ ̼S̼h̼i̼n̼.̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼ụ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼”̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼S̼h̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼”̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼U̼A̼E̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼6̼”̼.̼

Lâm Thoả (từ Dubai)

Nguồn https://vnexpress.net/hlv-indonesia-do-loi-cho-trong-tai-khi-thua-viet-nam-4290644.html