Học sinh không đi học thêm và nỗi lo con cái bị giáo viên o έῥ ‘тгù ძậῥ’: Cần ʅêռ άŋ
1:00 pm

̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲á̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲ữ̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲n̲ề̲,̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲

̲C̲h̲ị̲ ̲V̲.̲T̲.̲M̲ ̲(̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲X̲u̲â̲n̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲s̲u̲ý̲t̲ ̲c̲h̲ú̲t̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲H̲.̲K̲.̲V̲ ̲(̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲ê̲m̲,̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲ ̲V̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲ố̲t̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲g̲i̲a̲ ̲s̲ư̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲á̲c̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲h̲a̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲M̲.̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲x̲ử̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲k̲i̲ể̲u̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲.̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲k̲ể̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲x̲é̲ ̲v̲ở̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ẹ̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ứ̲c̲ ̲n̲ở̲.̲ ̲

̲M̲ộ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲k̲ể̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲M̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲ớ̲p̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲ú̲i̲ ̲g̲ằ̲m̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲b̲à̲n̲ ̲k̲h̲ó̲c̲.̲ ̲Đ̲ỉ̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲b̲à̲i̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲k̲ể̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲b̲ố̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲ó̲i̲:̲ ̲“̲R̲i̲ê̲n̲g̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲V̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲ì̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲V̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ố̲”̲.̲ ̲

̲N̲g̲h̲e̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲h̲ố̲n̲ ̲n̲h̲á̲o̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲h̲ỏ̲i̲:̲ ̲”̲C̲ô̲ ̲ơ̲i̲,̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲V̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ố̲ ̲à̲”̲.̲

“̲T̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲5̲0̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ư̲ ̲x̲ử̲ ̲v̲à̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ụ̲c̲ ̲m̲ạ̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲”̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲M̲ ̲c̲h̲u̲a̲ ̲x̲ó̲t̲.̲

̲T̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲.̲ ̲T̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲M̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲á̲n̲h̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲â̲u̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ó̲:̲ ̲”̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲h̲a̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲?̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲s̲ẽ̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲”̲.̲

̲K̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲,̲ ̲5̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲7̲ ̲l̲ư̲ợ̲t̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲k̲i̲a̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲u̲n̲g̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲d̲ạ̲y̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲M̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲“̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲v̲u̲i̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲h̲ẳ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲é̲p̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲ý̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲h̲ơ̲n̲”̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲M̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

̲H̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲o̲ ̲é̲p̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲á̲n̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲V̲.̲N̲)̲

̲N̲.̲M̲.̲T̲ ̲(̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲r̲ì̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲2̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲é̲p̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ừ̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲ ̲C̲á̲c̲h̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲v̲à̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲.̲T̲.̲D̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲

̲T̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲o̲a̲n̲ ̲n̲g̲o̲ã̲n̲,̲ ̲l̲ễ̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲g̲i̲ỏ̲i̲.̲ ̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲D̲.̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲i̲ề̲m̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲D̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲D̲.̲ ̲t̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲.̲ ̲V̲ớ̲i̲ ̲a̲n̲h̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲g̲i̲a̲ ̲s̲ư̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲.̲ ̲V̲ậ̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲a̲o̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲,̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲p̲h̲í̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲a̲o̲?̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲r̲a̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲h̲ư̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ó̲i̲ ̲x̲u̲ ̲n̲ị̲n̲h̲,̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲t̲ạ̲o̲.̲

̲C̲h̲u̲ỗ̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲.̲ ̲B̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲g̲i̲ó̲ ̲x̲a̲ ̲x̲ô̲i̲ ̲m̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲2̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲T̲i̲ế̲p̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲â̲u̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲“̲g̲â̲y̲ ̲s̲ự̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲.̲

̲Đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲,̲ ̲T̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ô̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲g̲ì̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲.̲ ̲Đ̲ô̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲D̲.̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲b̲a̲n̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲á̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲ổ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ấ̲y̲.̲

̲B̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲x̲ử̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲D̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲đ̲ợ̲i̲ ̲c̲â̲u̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲.̲ ̲Đ̲ứ̲a̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲v̲u̲i̲ ̲s̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲g̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ù̲m̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲b̲a̲o̲ ̲l̲â̲u̲ ̲n̲a̲y̲.̲

̲C̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲ ̲v̲à̲ ̲T̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲h̲i̲ế̲m̲ ̲g̲ặ̲p̲,̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲á̲n̲h̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲t̲h̲ê̲m̲,̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲ ̲S̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲0̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲A̲n̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲c̲h̲u̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲,̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲í̲c̲h̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲o̲ ̲é̲p̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲P̲G̲S̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲N̲h̲i̲,̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲B̲ạ̲c̲h̲ ̲M̲a̲i̲,̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲d̲ễ̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲6̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲0̲,̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲,̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ự̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲r̲ẻ̲.̲ ̲

̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲…̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲t̲r̲ầ̲m̲ ̲c̲ả̲m̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲,̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲c̲ậ̲n̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲n̲h̲à̲n̲g̲,̲ ̲ô̲n̲ ̲h̲ò̲a̲,̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲m̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲ ̲P̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲ý̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲ỳ̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲ý̲,̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲r̲ẻ̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲T̲h̲ầ̲y̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲H̲ò̲a̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲H̲Đ̲Q̲T̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲B̲ỉ̲n̲h̲ ̲K̲h̲i̲ê̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲l̲ạ̲m̲ ̲t̲h̲u̲,̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲h̲ầ̲u̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲ở̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲l̲ậ̲p̲,̲ ̲í̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ ̲t̲h̲ụ̲c̲.̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲ạ̲m̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲o̲ ̲é̲p̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲ ̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲l̲ệ̲c̲h̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲,̲ ̲s̲a̲i̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲G̲D̲&̲Đ̲T̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲đ̲ứ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲.̲

̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲r̲a̲,̲ ̲d̲o̲ ̲c̲ơ̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ ̲t̲h̲ụ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ụ̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲,̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲à̲i̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲g̲i̲ả̲n̲g̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ụ̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲ ̲“̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲t̲h̲ê̲m̲,̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲ự̲a̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲m̲à̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲”̲,̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲n̲ó̲i̲.̲ ̲