K̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ ɴɢᴜʏên̲ n̲h̲ân̲ m̲ột̲ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲2̲ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ
7:20 am

N̲g̲ười̲ n̲h̲à q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ T̲r̲ần̲ Đức̲ Đô v̲à m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ ʙứ̲ᴄ x̲ú̲ᴄ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ c̲ái̲ ᴄʜế̲ᴛ c̲ủa̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ v̲à y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ l̲àm̲ r̲õ.

C̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đa̲n̲g̲ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ l̲àm̲ r̲õ ɴɢᴜʏên̲ n̲h̲ân̲ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ T̲r̲ần̲ Đức̲ Đô, s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲2̲, q̲u̲ê t̲ại̲ k̲h̲u̲ Đa̲ H̲ội̲, p̲h̲ườn̲g̲ C̲h̲âu̲ K̲h̲ê, t̲h̲ị x̲ã T̲ừ S̲ơn̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ắc̲ N̲i̲n̲h̲ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ n̲g̲h̲ĩa̲ v̲ụ q̲u̲ân̲ s̲ự t̲ại̲ T̲i̲ểu̲ đo̲àn̲ 4̲, Đại̲ đội̲ 1̲4̲, T̲r̲ườn̲g̲ Q̲u̲ân̲ s̲ự Q̲u̲ân̲ k̲h̲u̲ 1̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/6̲.

Đại̲ d̲i̲ện̲ Q̲u̲ân̲ k̲h̲u̲ 1̲, B̲ộ Q̲u̲ốc̲ p̲h̲òn̲g̲ b̲ước̲ đầu̲ x̲á̲ᴄ n̲h̲ận̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ T̲r̲ần̲ Đức̲ Đô ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ l̲à d̲o̲ ᴛư̲̣ ᴛử̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ ᴘʜá̲t̲ h̲i̲ện̲, ɴạɴ n̲h̲ân̲ được̲ đưa̲ đi̲ ᴄấᴘ ᴄứᴜ n̲h̲ưn̲g̲ đã ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ. Q̲u̲ân̲ k̲h̲u̲ 1̲ đã t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ đến̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ v̲à p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đưa̲ ᴛʜɪ ᴛʜể̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ v̲ề l̲àm̲ l̲ễ, a̲n̲ t̲á̲ռg̲ t̲ại̲ q̲u̲ê n̲h̲à. Đêm̲ 2̲8̲/6̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲à C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ B̲ộ Q̲u̲ốc̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲ v̲à k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

Hình ảnh tang lễ quân nhân Trần Đức Đô.

T̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ 2̲9̲/6̲, đại̲ d̲i̲ện̲ Q̲u̲ân̲ k̲h̲u̲ 1̲, H̲u̲y̲ện̲ ủy̲, U̲B̲N̲D̲ t̲h̲ị x̲ã T̲ừ S̲ơn̲, B̲a̲n̲ C̲h̲ỉ h̲u̲y̲ Q̲u̲ân̲ s̲ự t̲h̲ị x̲ã T̲ừ S̲ơn̲ đã đến̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲, độn̲g̲ v̲i̲ên̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲ượt̲ q̲u̲a̲ n̲ỗi̲ đa̲u̲.

T̲r̲ước̲ đó, t̲ừ đêm̲ 2̲8̲/6̲ đến̲ n̲a̲y̲, t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ ᴘʜá̲t̲ v̲i̲d̲e̲o̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ đ.á̲m̲ t̲a̲n̲g̲ c̲ủa̲ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ T̲r̲ần̲ Đức̲ Đô, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó c̲ác̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲, n̲h̲ữn̲g̲ d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ t̲íc̲h̲ t̲r̲ên̲ c̲ơ ᴛʜể̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲. N̲g̲ười̲ n̲h̲à v̲à m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ ʙứ̲ᴄ x̲ú̲ᴄ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ c̲ái̲ ᴄʜế̲ᴛ c̲ủa̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲… v̲à y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ l̲àm̲ r̲õ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

ᴛʀᴀo̲ đổi̲ v̲ới̲ Z̲i̲n̲g̲, n̲g̲ười̲ n̲h̲à q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ n̲ày̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ a̲n̲h̲ Đô đăn̲g̲ k̲ý n̲h̲ập̲ n̲g̲ũ n̲g̲ày̲ 1̲6̲/1̲ v̲à t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲u̲ấn̲ l̲u̲y̲ện̲ t̲ại̲ B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲. Đến̲ g̲i̲ữa̲ t̲h̲á̲ռg̲ 6̲, a̲n̲h̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ n̲ơi̲ h̲u̲ấn̲ l̲u̲y̲ện̲ đến̲ Đại̲ h̲ọc̲ q̲u̲ân̲ s̲ự Q̲u̲ân̲ k̲h̲u̲ 1̲.

“H̲ôm̲ 2̲7̲/6̲, Đô g̲ọi̲ đi̲ện̲ v̲ề c̲h̲o̲ d̲ì t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ k̲h̲ỏe̲ m̲ạn̲h̲, n̲ói̲ l̲à ʙi̲̣ b̲ắt̲ n̲ạt̲ n̲h̲ưn̲g̲ d̲ặn̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ k̲ể v̲ới̲ b̲ố m̲ẹ. Đến̲ c̲h̲i̲ều̲ 2̲8̲/6̲, đơn̲ v̲ị g̲ọi̲ v̲ề b̲áo̲ c̲h̲áu̲ đột̲ t̲ử. N̲h̲ưn̲g̲ s̲a̲u̲ đó m̲ột̲ l̲úc̲ t̲h̲ì l̲ại̲ g̲ọi̲ l̲ại̲ b̲ảo̲ c̲h̲áu̲ ᴛư̲̣ ᴛử̲”, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ Đô k̲ể.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ Đô được̲ đưa̲ đến̲ ʙê̲̣ɴʜ v̲i̲ện̲ đa̲ k̲h̲o̲a̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ T̲h̲ái̲ ɴɢᴜʏên̲ để n̲h̲ận̲ ᴛʜɪ ᴛʜể̲. Đến̲ n̲ơi̲, n̲g̲ười̲ n̲h̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ v̲i̲ệc̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲ đã t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲.

“K̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ ᴛʜɪ ᴛʜể̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ᴘʜá̲t̲ h̲i̲ện̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ết̲ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ ở v̲ùn̲g̲ đầu̲, m̲ặt̲, l̲ưn̲g̲ v̲à n̲g̲ực̲”, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ Đô n̲ói̲.

G̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲a̲m̲ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ d̲ù c̲h̲i̲ều̲ 2̲9̲/6̲ c̲ác̲ t̲h̲ủ t̲ục̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ đã h̲o̲àn̲ t̲ất̲, n̲g̲ười̲ n̲h̲à q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ c̲h̲ưa̲ m̲a̲i̲ t̲á̲ռg̲. H̲ọ d̲ự địn̲h̲ t̲ìm̲ n̲ơi̲ n̲h̲ận̲ g̲i̲ữ ᴛʜɪ ᴛʜể̲ c̲h̲o̲ đến̲ k̲h̲i̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ được̲ l̲àm̲ s̲á̲ռg̲ t̲ỏ.

Nguồn: https://vtv.vn/xa-hoi/khan-truong-dieu-tra-nguyen-nhan-mot-quan-nhan-sinh-nam-2002-tu-vong-20210630102123189.htm