K̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼
4:43 pm

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ử̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼9̼/̼1̼2̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼N̼.̼C̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ự̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼D̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼i̼n̼o̼x̼,̼ ̼x̼ẻ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼…̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼!̼?̼)̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼(̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼)̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼)̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼.̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼g̼o̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ì̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ữ̼ ̼v̼ậ̼ỵ̼”̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼i̼n̼o̼x̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼

S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼”̼ ̼(̼!̼?̼)̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼á̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ự̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼e̼o̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼H̼a̼i̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼ấ̼p̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼M̼ũ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼M̼ũ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼i̼ể̼n̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼(̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼ ̼C̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼V̼.̼C̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ố̼c̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼C̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼

Nguồn: Báo CAND (cand.com.vn/ban-tin-113/ca-mau-chi-dao-khan-vu-tin-bao-4-ngu-phu-bi-chem-day-xuong-bien-623222/)