Lᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ: Tᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ
12:57 pm

PGS.TS Bᴜ̀ɪ Hᴏᴀ̀ɪ Sᴏ̛ɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, “ᴛᴏ̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ. Hᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪ̣ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɴᴀ̆ᴍ 2021 ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ɴɢ ᴄʜᴏ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀ̀ ʙɪ̣ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ”.

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀᴏ ʜᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̣ᴄ Lɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀɴ Kɪ̣ᴄʜ ɴᴏ́ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ. Đᴏ̂ɴɢ đᴀ̉ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ, ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴀ̂́ᴜ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̣ɪ Mʏ̃, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sᴏ̛́ᴍ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀᴏ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ, ᴠɪɴʜ ᴅᴀɴʜ.

Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̣ᴄ LH Kɪ̣ᴄʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂.

PV đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜᴏ́ Gɪᴀ́ᴏ sᴜ̛, Tɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ Bᴜ̀ɪ Hᴏᴀ̀ɪ Sᴏ̛ɴ, Ủʏ ᴠɪᴇ̂ɴ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ Ủʏ ʙᴀɴ Vᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ, Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ đᴇ̂̉ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴏ̃ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Tʜᴜ̛ᴀ Pʜᴏ́ GS.TS Bᴜ̀ɪ Hᴏᴀ̀ɪ Sᴏ̛ɴ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀ́ɴ ᴀ̂́ᴜ ᴅᴀ̂ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ Hᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Bᴀ̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ Lɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀɴ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ ʙɪ̣ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ. Tʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴏᴀ̀ɴ LS Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ, sᴏ̛̉ ᴅɪ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴀ̂́ᴜ ᴅᴀ̂ᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́. Qᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ?

– Tʜᴇᴏ ᴛᴏ̂ɪ, đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ. Vᴇ̂̀ ʟʏ́, Bᴀɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴀɪ ᴋʜɪ ᴛʀᴀᴏ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ, ᴄᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̉ ᴅɪᴇ̂̃ɴ, ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴀʏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ, ǫᴜʏ ᴄʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴀᴏ ɢɪᴀ̉ɪ ɴᴀ̀ʏ. Đᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ xᴏɴɢ ʙᴀ̉ɴ ᴀ́ɴ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴏ́ᴀ ᴀ́ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ.

Ấᴜ ᴅᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴀ́ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛́ᴄ ɴʜᴏ̂́ɪ ᴏ̛̉ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́. Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2016 ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ́ xᴀ đᴇ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ. Hᴀ̃ʏ ɴʜɪ̀ɴ sᴀɴɢ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴀ̂́ᴜ ᴅᴀ̂ᴍ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʜᴀʏ Mʏ̃, Aɴʜ ᴛʜɪ̀ ʀᴏ̃ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̣ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ!

PGS. TS Bᴜ̀ɪ Hᴏᴀ̀ɪ Sᴏ̛ɴ – Ủʏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ Ủʏ ʙᴀɴ Vᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ, Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ. Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: Q.H

Vɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̀ɴʜ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴀᴏ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Gᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ sᴇ̃ ᴄᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃.

Rᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̃ɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴏ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ. Đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴄʜᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴀᴏ ɢɪᴀ̉ɪ, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ – ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ.

Ôɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ̃, ʟʏ́ ᴅᴏ đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴜ̛ᴀ ɴᴀʏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏᴀ́ ᴠᴀ̀ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏᴀ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴀ́ɴ ᴀ̂́ᴜ ᴅᴀ̂ᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ʙᴏ̂́ɪ ʀᴏ̂́ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴀ̂́ᴜ đᴀ́ᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏᴀ́?

– Dᴜ̀ ᴛʜᴇᴏ Lᴜᴀ̣̂ᴛ Hɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴏ́ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀ̂ᴍ ᴏ̂ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴜ̛ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴀ̂́ᴜ ᴅᴀ̂ᴍ ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴀ̂́ᴜ ᴅᴀ̂ᴍ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴀ́ ʟᴏ̉ɴɢ ʟᴇ̉ᴏ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴀ̣ᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ. Dᴜ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴇ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ.

Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ɢɪᴀ̀ɴʜ Hᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Bᴀ̣ᴄ Lɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀɴ ᴋɪ̣ᴄʜ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ 2021 ʙɪ̣ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ. Ảɴʜ: MXH

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́, ᴛʜᴇᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ “ᴄᴀ̂́ᴍ sᴏ́ɴɢ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴄʜᴏ ᴅᴜ̀ ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Nɢʜᴇ̣̂ sʏ̃ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛́ɴ.

Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʜᴏ̣ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴍ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ đᴇ̂̉ đɪ̣ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴛ ᴋʜᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̣ ʜᴏ̛ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ. Đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴠɪɴʜ ᴅᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏᴀ́ ɴʜᴜ̛ Cᴜ̣ᴄ NTBD, Sᴏ̛̉ VHTTDL ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴍ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴍᴀ̣̆ᴄ ʜᴏ̛̉ ʜᴀɴɢ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ. Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ, ᴄᴏ́ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̂́ᴍ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴀ́ɴ ᴀ̂́ᴜ ᴅᴀ̂ᴍ ɴʜᴜ̛ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ?

– Tᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴘʜᴀ̉ɪ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛᴜ́ᴄ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃.

Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴀ̂̀ɴ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ Lᴜᴀ̣̂ᴛ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃, ᴛᴀ̣ᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʟᴀ̀ɴʜ ᴍᴀ̣ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴜ́ᴘ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴄʜᴏ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ.

Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉, đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʜᴀʏ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ.

Dᴜ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, đᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴍɪɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̣ᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ đᴀ̂́ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀᴏ ʜᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̣ᴄ Lɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀɴ Kɪ̣ᴄʜ ɴᴏ́ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ. Ảɴʜ: Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ

Vᴏ̛́ɪ ᴠᴜ̣ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ đᴜ̉ ᴛᴜ̛̣ ᴛʀᴏ̣ɴɢ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏᴇ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪ́ᴄʜ sᴀᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴇ̂ ʙᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀ́ɴ ᴀ̂́ᴜ ᴅᴀ̂ᴍ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̃ɪ… Qᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ?

– Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ɴɢʜɪ̃ ɢɪ̀ ᴋʜɪ ᴋʜᴏᴇ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪ́ᴄʜ ʜᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ. Cᴏ̀ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Cᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀, Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠɪ̀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴀɴʜ ᴛᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴀᴏ ɢɪᴀ̉ɪ đᴇ̂̉ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ – ᴅᴜ̀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ ᴠᴇ̂̀ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ – ᴅᴇ̂̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴛᴀɪ ʜᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ.

Tᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴋʜɪ đᴇ̂̉ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ. Cʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴜ́ ᴛᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏᴀ́ ᴋʜɪ Hᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪ̣ Vᴀ̆ɴ ʜᴏᴀ́ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ. Gᴏ́ᴄ ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ?

-Tᴏ̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ. Hᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪ̣ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɴᴀ̆ᴍ 2021 ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ɴɢ ᴄʜᴏ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀ̀ ʙɪ̣ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙᴀ̉ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ǫᴜʏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ʟᴀ̀ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴀ̂ɴ – ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ – ᴍʏ̃.

Tʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɪ́ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴇ̣ᴘ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʀᴀ̂́ᴛ xᴀ̂́ᴜ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ đᴇ̣ᴘ, ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Tʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀ̣ɪ Hᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪ̣, Tᴏ̂̉ɴɢ ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ́ Tʀᴏ̣ɴɢ đᴀ̃ ɴᴇ̂ᴜ ʀᴏ̃ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ:

“Xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ʟᴀ̀ɴʜ ᴍᴀ̣ɴʜ, ᴠᴀ̆ɴ ᴍɪɴʜ ɢᴀ̆́ɴ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏᴀɴ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɪ xᴀ̂́ᴜ, ᴄᴀ́ɪ ᴀ́ᴄ, ᴘʜɪ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ, ᴘʜᴀ̉ɴ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ; ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴄʜᴀ̂ɴ – ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ – ᴍʏ̃”.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ đᴀɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴄ đᴇ̂̉ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜᴇ̣̂ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ɴᴀ̉ʏ ɴᴏ̛̉.

Xɪɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴏ̂ɴɢ!

Mɪɴʜ Tᴜᴀ̂́ɴ