Mᴇ̣ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉, ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ 7 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ́ʏ ɢɪᴀ̣̆ᴛ
4:18 am

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ̣ C. ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ɴᴇ̂ɴ ʜᴏ̂ ʜᴏᴀ́ɴ. Cʜᴜ̛ᴀ ʜᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ 7 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ (ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ C.) ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ́ʏ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ɴᴀ̀ʏ.

Tᴏ̂́ɪ 5/2 (ᴍᴜ̀ɴɢ 5 Tᴇ̂́ᴛ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ đᴀ́ɴ Nʜᴀ̂ᴍ Dᴀ̂̀ɴ 2022), Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Tᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏᴀ̉, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ 7 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ.

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 18ʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ̣ C. ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ ʜᴇ̉ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴇ̂ Đɪ̀ɴʜ Cᴀ̂̉ɴ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tᴀ̂ɴ Tᴀ̣ᴏ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Tᴀ̂ɴ, TP.HCM.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴏ̛ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ 1 ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ɴʜᴏ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ́ʏ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴍᴀ́ʏ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ʀᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ C. ᴍᴏ̛́ɪ 7 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

Nʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏᴀ̉ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Hᴏ̛ɴ 23ʜ30 ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ C. ᴠᴀ̀ 1 sᴏ̂́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ɢᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ C. ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ.

Cᴀ̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̣ C. sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ̂ᴜ. Tʀᴜ̛ᴀ ɴᴀʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ C. ᴄʜᴏ̛̉ ᴛʜᴇᴏ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ʟᴏ̛́ɴ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ. Tᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Nguồn: ʜᴛᴛᴘs://ᴋᴇɴʜ14.ᴠɴ/ᴛᴘʜᴄᴍ-ᴍᴇ-ᴛᴜ-ᴠᴏɴɢ-ᴛʀᴏɴɢ-ᴛᴜ-ᴛʜᴇ-ᴛʀᴇᴏ-ᴄᴏ-ᴄᴏɴ-ɢᴀɪ-7-ᴛʜᴀɴɢ-ᴛᴜᴏɪ-ᴛᴜ-ᴠᴏɴɢ-ᴛʀᴏɴɢ-ᴍᴀʏ-ɢɪᴀᴛ-20220206074605395.ᴄʜɴ