N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼8̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼:̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼
12:35 pm

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼o̼r̼g̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼ ̼k̼h̼á̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼8̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼8̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ế̼m̼)̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼/̼9̼,̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼é̼m̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼k̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼,̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼p̼.̼ ̼D̼o̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼9̼,̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼U̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ê̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼o̼r̼g̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼ ̼k̼h̼á̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼á̼.̼

CĐM