N̼ó̼i̼ ̼í̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼:̼ ̼N̼g̼a̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼.̼0̼0̼1̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼
4:21 am

Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼1̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼4̼h̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼6̼2̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼e̼v̼.̼
̼I̼n̼t̼e̼r̼f̼a̼x̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼4̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼I̼g̼o̼r̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼1̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼4̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼5̼8̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼6̼2̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼e̼v̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼7̼7̼1̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼M̼y̼k̼o̼l̼a̼i̼v̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

̼K̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼-̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼e̼t̼t̼y̼ ̼I̼m̼a̼g̼e̼s̼

̼V̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼0̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼;̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼1̼3̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼o̼c̼h̼k̼a̼-̼U̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼.̼

̼”̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼4̼0̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼1̼0̼6̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼5̼1̼1̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼2̼5̼4̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼2̼.̼4̼1̼0̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼2̼6̼2̼ ̼b̼ệ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼4̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼”̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼”̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼u̼g̼a̼n̼s̼k̼ ̼v̼à̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼.̼

̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼.̼

R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼M̼y̼k̼h̼a̼i̼l̼o̼ ̼P̼o̼d̼o̼l̼y̼a̼k̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼4̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼o̼”̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼.̼

B̼ả̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼N̼g̼a̼-̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼W̼P̼/̼V̼N̼E̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼o̼l̼o̼l̼y̼a̼k̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼A̼z̼o̼v̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼a̼v̼i̼d̼ ̼A̼r̼a̼k̼h̼a̼m̼i̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼”̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼g̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼a̼v̼i̼d̼ ̼A̼r̼a̼k̼h̼a̼m̼i̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼l̼o̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼4̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼.̼

̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼b̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼

P̼h̼í̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼0̼0̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼.̼

̼C̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼A̼z̼o̼v̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼x̼í̼t̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼f̼a̼x̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼C̼h̼e̼c̼h̼n̼y̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼a̼m̼z̼a̼n̼ ̼K̼a̼d̼y̼r̼o̼v̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼2̼1̼/̼4̼.̼

̼”̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼a̼d̼y̼r̼o̼v̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼e̼c̼h̼n̼y̼a̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼n̼d̼