N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼ạ̼ᴘ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼
11:45 am

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼L̼.̼V̼.̼M̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼m̼.̼ ̼B̼é̼ ̼B̼.̼N̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼B̼.̼N̼.̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼à̼ ̼L̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ê̼ ̼ẩ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼.̼

̼B̼é̼ ̼B̼.̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼à̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼e̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼á̼;̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ó̼i̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼

̼B̼é̼ ̼B̼.̼N̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼”̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ù̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼.̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼V̼.̼M̼.̼)̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼)̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼.̼V̼.̼M̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼B̼.̼N̼.̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼ị̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼”̼,̼ ̼b̼é̼ ̼B̼.̼N̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼)̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼ù̼n̼g̼)̼,̼ ̼b̼é̼ ̼B̼.̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

C̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼N̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼

̼B̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼B̼.̼N̼.̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼.̼V̼.̼M̼.̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼ì̼?̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼.̼V̼.̼M̼.̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼B̼.̼B̼.̼N̼.̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼M̼.̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼B̼.̼N̼.̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼B̼.̼B̼.̼N̼.̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼P̼o̼u̼ ̼H̼u̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼C̼h̼à̼ ̼L̼à̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼.̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼V̼.̼M̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼M̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼d̼ù̼ ̼N̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼M̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼N̼.̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼V̼.̼M̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼”̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼V̼.̼M̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼”̼.̼

̼T̼.̼V̼.̼M̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼B̼.̼N̼.̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼(̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼.̼N̼.̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼V̼.̼M̼.̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼V̼.̼M̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼B̼.̼B̼.̼N̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼M̼.̼T̼.̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼V̼.̼M̼.̼)̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼M̼.̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼”̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼-̼T̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼