Nυ̛̃ ѕιɴн вị Gã ɢιʌŋɢ нồ gây TN còn đạṗ тнᾰ̉ɴɢ vὰo мᾰ̣т, vào đầυ pɦảι ĸɦâυ ċҺục мũι тrêŋ đầυ, ɢια đìŋҺ đαŋɢ ʟàм đơŋ ĸιệŋ
6:36 pm

S̲a̲u̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲b̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲v̲ì̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲g̲ã̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ô̲n̲ ̲đ̲ồ̲ ̲l̲a̲o̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲b̲a̲ ̲k̲h̲ú̲c̲.̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲h̲â̲u̲ ̲c̲h̲ụ̲c̲ ̲m̲ũ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲.̲

D̲ù̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲3̲ ̲k̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲t̲o̲é̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲8̲/̲1̲2̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲T̲P̲.̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲D̲ầ̲u̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲(̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲)̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲(̲2̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲7̲/̲1̲2̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲T̲h̲u̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲B̲ì̲n̲h̲.̲

T̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲,̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲a̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲x̲e̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲a̲o̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲s̲a̲u̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲,̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲b̲a̲ ̲k̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲e̲m̲ ̲n̲à̲y̲.̲

N̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲m̲ờ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲

T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼d̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̲S̲a̲u̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲m̲à̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲8̲/̲1̲2̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲ở̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲r̲õ̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ì̲ ̲s̲a̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲ ̲đ̲ồ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲.̲

̲N̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲h̲â̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲0̲ ̲m̲ũ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲

T̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲e̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲ổ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲h̲á̲ ̲s̲ợ̲.̲

N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲,̲ ̲d̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲b̲a̲ ̲k̲h̲ú̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲e̲m̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲h̲â̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲0̲ ̲m̲ũ̲i̲.̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲r̲a̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲h̲á̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲.̲

̲“̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲x̲á̲c̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲ ̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲”̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲o̲ẻ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲e̲m̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲ổ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲.̲

T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲1̲1̲%̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲

̲V̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲s̲ư̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲–̲ ̲Đ̲o̲à̲n̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲s̲ư̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲̲̲n̲ ̲g̲i̲á̲̲m̲ ̲đ̲i̲̣̲n̲h̲ ̲x̲e̲m̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ó̲̲ ̲b̲i̲̣̲ ̲t̲h̲ư̲̲ơ̲̲n̲g̲ ̲t̲â̲̣̲̲t̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲̲̲ ̲k̲h̲ở̲̲̲i̲ ̲t̲ố̲̲̲ ̲t̲ô̲̣̲̲i̲ ̲c̲ố̲̲̲ ̲ý̲̲ ̲g̲â̲̲y̲ ̲t̲h̲ư̲̲ơ̲̲n̲g̲ ̲t̲í̲̲c̲h̲ ̲v̲ì̲̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲̲n̲ ̲n̲à̲̲y̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲h̲o̲̣̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ơ̲̲i̲ ̲c̲ô̲̲n̲g̲ ̲c̲ô̲̣̲̲n̲g̲,̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲b̲ằ̲̲̲n̲g̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲h̲í̲̲.̲

̲“̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲1̲1̲%̲ ̲n̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ì̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲1̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲h̲í̲”̲,̲ ̲L̲s̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲.̲

T̲h̲e̲o̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲s̲ư̲ ̲H̲ù̲n̲g̲,̲ ̲n̲ế̲̲̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲̲n̲g̲ ̲c̲ó̲̲ ̲t̲h̲ư̲̲ơ̲̲n̲g̲ ̲t̲í̲̲c̲h̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲̲̲n̲ ̲x̲e̲m̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲g̲â̲̲y̲ ̲r̲ố̲̲̲i̲ ̲t̲r̲â̲̣̲̲t̲ ̲t̲ư̲̲̣̲ ̲c̲ô̲̲n̲g̲ ̲c̲ô̲̣̲̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲ì̲ ̲đ̲á̲̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲̲̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ơ̲̲i̲ ̲c̲ô̲̲n̲g̲ ̲c̲ô̲̣̲̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲̲̲u̲ ̲n̲g̲ư̲̲ờ̲̲̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲̲̲y̲ ̲g̲â̲̲y̲ ̲m̲ấ̲̲̲t̲ ̲A̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲t̲r̲â̲̣̲̲t̲ ̲t̲ư̲̲̣̲.̲

̲“̲H̲à̲̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲n̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲̲n̲ ̲r̲ấ̲̲̲t̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲h̲ă̲̲n̲g̲,̲ ̲c̲o̲i̲ ̲t̲h̲ư̲̲ờ̲̲̲n̲g̲ ̲t̲í̲̲n̲h̲ ̲m̲a̲̣̲n̲g̲,̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲o̲ẻ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲̲ờ̲̲̲i̲ ̲k̲h̲á̲̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲ì̲̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲s̲a̲i̲ ̲n̲h̲ư̲̲n̲g̲ ̲h̲à̲̲n̲h̲ ̲x̲ử̲̲̲ ̲c̲ô̲̲n̲ ̲đ̲ồ̲̲̲,̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲h̲ă̲̲n̲g̲,̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲3̲ ̲k̲h̲ú̲c̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲e̲m̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲”̲,̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲s̲ư̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲.̲