Nhà Nước Đã Thu Hồi Được 61.000 Tỷ Đồng Tham Nhũng
11:31 am

Trong 10 năm qua, công tác thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực; cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61.000 tỷ đồng, đạt 34,7% (năm 2013, tỷ lệ này chỉ đạt dưới 10%)

Kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý

Ngày 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012 – 2022) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra nhiệm vụ, giải pha’p trọng tâm về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực thời gian tới.

Theo báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022: Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị k.ỷ l.u.ậ.t do t.h.a.m.n.h.ũ.n.g hoặc liên quan đến t.h.a.m.n.h.ũ.n.g. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã k.ỷ l.u.ậ.t hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 3 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, 50 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật, trong đó có 8 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022.Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022.

Qua công tác thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị x,ử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân sai phạm; kiến nghị thu hồi, x,ử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 ha đất; chuyển cơ quan điều tra gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, kiến nghị x,ử lý hơn 2.000 văn bản có sơ hở pha’p luật.

Đặc biệt, từ sau khi Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo) ban hành cơ chế chỉ đạo phối hợp pha’t hiện, x,ử lý các sai phạm qua kiểm tra, gia’m sa’t, thanh tra, kiểm toán, điều tra, t.r.u.y t.ố, xe’t x,ử, thi hành án (tại Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 18/3/2021), các cơ quan chức năng đã chuyển đến cơ quan điều tra xem xét, x,ử lý hơn 330 vụ việc có dấu hiệu tội phạm trước khi ban hành kết luận kiểm tra, thanh tra (tăng hơn 3 lần so với các năm trước).

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực

Trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 19.546 vụ/33.868 bị can, truy tố 16.699 vụ/33.037 bị can, xe’t xử sơ thẩm 15.857 vụ/30.355 b.ị c.á.o về các tội t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, chức vụ, kinh tế; trong đó tội phạm về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g đã k.h.ở.i t.ố, điều tra 2.657 vụ/5.841 bị can, t.r.u.y t.ố 2.628 vụ/6.199 bị can, xe’t x,ử sơ thẩm 2.439 vụ/5.647 b.ị c.á.o.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã khởi tố, điều tra gần 4.200 vụ/7.572 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế (trong đó, các tội về tham nhũng đã khởi tố, điều tra 455 vụ/1.054 bị can). Riêng Ban Chỉ đạo đã đưa 977 vụ a’n, vụ việc tham.nh.ũ.n.g, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ. Trong đó, Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 180 v.ụ a’n, 133 vụ việc; các cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, t.r.u.y t.ố, xe’t x,ử sơ thẩm 120 v.ụ a’n/1.083 b.ị c.á.o, có 37 b.ị c.á.o nguyên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Đặc biệt thời gian gần đây, các cơ quan chức năng đã tập trung điều tra, x,ử lý nghiêm nhiều v.ụ a’n t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực đặc biệt nghiê.m trọng, gây thiệt hai lớn, xảy ra trong lĩnh vực y tế, quản lý, sử dụng đất đai, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực; cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61.000 tỷ đồng, đạt 34,7% (năm 2013, tỷ lệ này chỉ đạt dưới 10%). Riêng các v.ụ a’n thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi được gần 50.000 tỷ đồng, đạt 41,3%.

Công tác pha’t hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Số địa phương không pha’t hiện, khởi tố Vụ a’n tham.nhũng mới hàng năm có xu hướng giảm dần. Riêng năm 2021, 100% các địa phương đã khởi tố các vụ a’n mới về tham.nhũn.g. Một số tỉnh, thành phố pha’t hiện, khởi tố vụ a’n, vụ việc tham.nhũng, tiêu cực lớn như: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Thái Nguyên…

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được quan tâm hơn, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa c.h.ặ.t chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực”.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch. Nhiều vấn đề tồn tại trước đây trong công tác cán bộ đã được chỉ đạo giải quyê’t. “Chống chạy chức, chạy quyền” đã trở thành tuyên ngôn mạnh mẽ. Kiểm soát tài sản, thu nhập, thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, đã góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phòng ngừa t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực.

Các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin kịp thời kết quả các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo; chủ động thông tin, công khai, minh bạch về kết quả x,ử lý kỷ luậ.t của Đảng, kết quả thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xe’t xử các vụ a’n tham nhũng, tiêu cực.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo, hoạt động của Ban Chỉ đạo có nhiều đổi mới, nền nếp, bài bản, khoa học, quyê’t liệt và hiệu quả; vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, phòng ngừa tham.nhũng, tiêu cực; vừa quyê’t liệt chỉ đạo xử lý các vụ a’n, vụ việc tham.nhũng, tiêu cực, với nhiều cơ chế, giải pha’p, cách làm bài bản, hiệu quả và không chịu tác động không trong sáng của tổ chức, cá nhân nào; vừa chọn những khâu yếu, việc khó trong công tác phòng, chống tham những, tiêu cực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục…

N.H