Những тɦủ тụç ŋɦậŋ тιềŋ từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng như thế nào?
2:22 am

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼7̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼2̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼6̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼g̼ọ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼;̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼;̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼;̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼(̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼)̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼(̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼.̼.̼)̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼3̼,̼7̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼(̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼)̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ổ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼A̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼H̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼T̼X̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼K̼h̼o̼a̼

̼C̼á̼c̼ ̼F̼0̼,̼ ̼F̼1̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼8̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼,̼ ̼F̼1̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼F̼1̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼k̼è̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼F̼1̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼é̼t̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼

̼V̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼(̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼3̼,̼7̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼k̼è̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼(̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼)̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼H̼ộ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼,̼ ̼ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼0̼%̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ợ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ố̼n̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ố̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼è̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼(̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼)̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼;̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼6̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼K̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼.̼5̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼/̼3̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼2̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼á̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ố̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼0̼%̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼2̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼.̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼

̼H̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼3̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼;̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼ũ̼y̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼5̼%̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼H̼X̼H̼.̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼.̼

R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼.̼

̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼27̼/̼7̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼6̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼.̼n̼e̼t̼/̼t̼h̼u̼-̼t̼u̼c̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼t̼i̼e̼n̼-̼t̼u̼-̼g̼o̼i̼-̼h̼o̼-̼t̼r̼o̼-̼2̼6̼-̼0̼0̼0̼-̼t̼y̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼n̼h̼u̼-̼t̼h̼e̼-̼n̼a̼o̼-̼4̼3̼0̼5̼9̼4̼6̼.̼h̼t̼m̼l̼