Nữ cán bộ xã không ɱảɴн ʋảι “ɱâγ ɱưα” với chủ tịch xã “тɾầп пнư ɴнộпɢ”: Bị ɓắт тạι тɾậп
4:18 am

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼ạ̼c̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼”̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼(̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼-̼P̼V̼)̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ạ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼

”̼Ở̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼

G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼.̼

C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

T̼h̼u̼ ̼H̼o̼à̼i̼

T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼o̼d̼a̼t̼v̼i̼e̼t̼