P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼”̼Đ̼â̼m̼ ̼1̼0̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼“̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼
1:49 am

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼C̼a̼s̼c̼a̼d̼a̼ ̼ở̼ ̼M̼e̼x̼i̼c̼o̼.̼ ̼C̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼E̼r̼i̼c̼k̼ ̼O̼m̼a̼r̼,̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼E̼r̼i̼c̼k̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼S̼o̼n̼i̼a̼ ̼A̼m̼a̼y̼r̼a̼n̼i̼ ̼N̼u̼n̼e̼z̼ ̼A̼g̼u̼i̼l̼a̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼S̼o̼n̼i̼a̼,̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼ ̼E̼r̼i̼c̼k̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼:̼ ̼“̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼S̼o̼n̼i̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼

̼E̼r̼i̼c̼k̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼’̼C̼h̼ú̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼o̼n̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼I̼g̼u̼a̼l̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼