P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼”c̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼” ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼:̼ ̼“̼Q̼u̼á̼ ̼d̼ã̼ ̼t̼â̼m̼!̼”̼
12:50 pm

“̼H̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ã̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼–̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼.̼

C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼H̼à̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼L̼ư̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼he̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ỏ̼i̼ ̼(̼6̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼)̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼0̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼L̼ư̼u̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ỏ̼i̼ ̼(̼6̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼e̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼Đ̼K̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ẳ̼n̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼

̼“̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼–̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ỏ̼i̼ ̼(̼6̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼)̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼o̼á̼i̼ ̼o̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼,̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼

̼“̼H̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ã̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼”̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼G̼i̼ỏ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼G̼i̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼H̼à̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼”̼ ̼–̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼3̼0̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ế̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼T̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼:̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼

Nguồn: https://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/Truy-tim-2-co-gai-dam-xe-cu-ong-ngat-xiu-dua-ra-nghia-trang-bo-mac-117526.html