S̼ợ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼
12:18 pm

S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼

H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼i̼̣̼ ̼v̼ừ̼̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼t̼r̼a̼̣̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ự̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼2̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼X̼.̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼K̼.̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼K̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼1̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼.̼

̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼N̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼X̼.̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼:̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼s̼ẹ̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼

̼*̼t̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼