Sau khi văn phòng Chủ tịch nước nhận đơn, Thái Thùy Linh sao Việt đầu tiên ủng hộ thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh
4:23 am

“Tᴏ̂ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ᴅᴀɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ NSƯT ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ɴᴇ̂́ᴜ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ” – Tʜᴀ́ɪ Tʜᴜ̀ʏ Lɪɴʜ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ, ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Vᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 25/05, Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Bᴏ̣̂ Vᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ, Tʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ᴠᴀ̀ Dᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ N.T.T.H. (đɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴏ̛̉ TP.HCM), đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ᴅᴀɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴜ̛ᴜ ᴛᴜ́ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴀ̂́ᴍ sᴏ́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ.

Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴅᴀɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ NSƯT ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2016.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ đᴏ̛ɴ ᴛʜᴜ̛, ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Bᴏ̣̂ Vᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ, Tʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ᴠᴀ̀ Dᴜ ʟɪ̣ᴄʜ đᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ H. đᴇ̂́ɴ Sᴏ̛̉ Vᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̀ Tʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ TP.HCM đᴇ̂̉ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́, ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ, Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋɪ̀ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴᴀ̀ᴏ.

Nᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ đᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ N.T.T.H.

Cʜᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, Tʜᴀ́ɪ Tʜᴜ̀ʏ Lɪɴʜ – ᴄᴀ sɪ̃ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ. Cᴏ̂ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ᴅᴀɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ NSƯT ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ɴᴇ̂́ᴜ ɴᴀᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

“Tᴏ̂ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ᴅᴀɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ NSƯT ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ɴᴇ̂́ᴜ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Hᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴏ̛́ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜɪ ᴘʜᴀ́ᴘ (đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ)”.

Cʜɪᴀ sᴇ̉ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀ́ɪ Tʜᴜ̀ʏ Lɪɴʜ.

Lɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Tʜᴀ́ɪ Tʜᴜ̀ʏ Lɪɴʜ, ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ: “Tᴏ̂ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴋʜɪ đᴏ̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʀᴜ́ᴛ ᴅᴀɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ NSƯT ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ.

Nᴇ̂́ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜɪ̀ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴜ̛̉ ʟʏ́. Vɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏ ᴄʜᴇ̂́ ɴɢᴀ̀ɴʜ ɴɢʜᴇ̂̀ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Bᴏ̣̂ ʙᴀɴ ɴɢᴀ̀ɴʜ xᴜ̛̉ ʟʏ́.

Cᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ́ᴄ “ᴛᴏ̀ᴀ ᴀ́ɴ” ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀʏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ. Hᴀ̃ʏ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ ᴄʜᴏ̛̀ đᴏ̛̣ɪ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴏ́. Tᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ, đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̀ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ, ᴀɪ sᴀɪ ᴏ̛̉ đᴀ̂ᴜ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴜ́ᴄ ᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ”.

Tʜᴀ́ɪ Tʜᴜ̀ʏ Lɪɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ đɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ NSƯT Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, Đᴏ̂̃ Mᴀ̣ɴʜ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ: “Aɴʜ đᴀɴɢ ʟᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ʙᴀ̣̂ɴ ʀᴏ̣̂ɴ ʟᴀ̆́ᴍ ᴇᴍ ᴏ̛ɪ. Đᴀɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴜ̉ ᴍᴇ̣̂ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ”. Cᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇ́ᴏ ʟᴇ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ NTK ʜᴏ̣ Đᴏ̂̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴜ́ᴛ ʟɪᴋᴇs ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴜ̛́ɴɢ.

Đᴏ̂̃ Mᴀ̣ɴʜ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ đᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴋʜᴏ́.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ đᴀ̃ ɢɪᴀ̉ɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴇ̂́ᴛ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̛ɴ 15 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ. Tʀᴜ̛ᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 5/6, ɴᴀᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ᴛʀᴇ̂̃ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ɴᴏ̛ɪ ᴠᴜ̀ɴɢ ʟᴜ̃.

Nᴀᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ sᴀɪ. Aɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴠᴀ̀ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉, xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ: “Lᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ. Đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̉ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ. Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛᴏ̂ɪ xɪɴ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣”.

Tʀᴜ̛ᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 5/6, ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ, ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ᴠɪ̀ sᴀᴏ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ᴛʀᴇ̂̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Tʜᴇᴏ ᴡᴇʙᴛɪɴᴛᴜᴄ.ᴄᴏᴍ