T̼P̼.̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼:̼ ̼”̼K̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼9̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼”̼
12:59 pm

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼,̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼9̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼S̼u̼ ̼S̼u̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ò̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼.

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

̼“̼L̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼t̼ ̼(̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼P̼h̼á̼t̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼e̼ ̼c̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼
̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼:̼ ̼“̼X̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ề̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼á̼o̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼ ̼Ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼…̼”̼.̼
̼“̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼.̼4̼ ̼l̼à̼m̼ ̼9̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼B̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼.̼4̼,̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼T̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼C̼ả̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ở̼n̼ ̼v̼ở̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼L̼ớ̼p̼ ̼6̼B̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼9̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼”̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼d̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼P̼h̼á̼t̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ý̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼S̼u̼ ̼S̼u̼m̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼ũ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ó̼m̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼

đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ố̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼m̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼-̼ ̼7̼ ̼m̼.̼ ̼“̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼