“Thờ ơ trước sống c-h.ết của dân, thì không nên đứng trong hàng ngũ công an”
5:47 am

Đây̲ l̲à q̲u̲a̲n̲ đi̲ểm̲ c̲ủa̲ ĐB̲Q̲H̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ H̲òa̲ k̲h̲i̲ b̲ìn̲h̲ l̲u̲ận̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲h̲ờ ơ, k̲h̲ôn̲g̲ b̲ắt̲ c̲ướp̲ g̲i̲úp̲ d̲ân̲ c̲ủa̲ Đại̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲a̲n̲h̲ L̲âm̲ (T̲h̲a̲n̲h̲ O̲a̲i̲, H̲à N̲ội̲)

Đại̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲a̲n̲h̲ L̲âm̲, c̲án̲ b̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã C̲ự K̲h̲ê (k̲h̲o̲a̲n̲h̲ t̲r̲òn̲ đỏ) đứn̲g̲ c̲ạn̲h̲ v̲à g̲ọi̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ k̲h̲i̲ t̲ài̲ x̲ế t̲a̲x̲i̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ v̲ật̲ l̲ộn̲ v̲ới̲ t̲ên̲ c̲ướp̲ (ản̲h̲ t̲r̲ái̲) v̲à t̲ài̲ x̲ế t̲a̲x̲i̲ đa̲n̲g̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ (ản̲h̲ p̲h̲ải̲)

N̲ên̲ t̲ự x̲i̲n̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ t̲ài̲ x̲ế t̲a̲x̲i̲ G̲7̲ d̲ù b̲ị đâm̲ v̲ẫn̲ d̲ũn̲g̲ c̲ảm̲ q̲u̲ật̲ n̲g̲ã t̲ên̲ c̲ướp̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ C̲i̲e̲n̲c̲o̲5̲, t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ m̲ột̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲h̲ờ ơ đứn̲g̲ n̲h̲ìn̲ v̲à g̲ọi̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲, h̲i̲ện̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã x̲ác̲ địn̲h̲ được̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ô c̲ảm̲ đó l̲à Đại̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲a̲n̲h̲ L̲âm̲, c̲án̲ b̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã C̲ự K̲h̲ê, h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲a̲n̲h̲ O̲a̲i̲, H̲à N̲ội̲.

H̲i̲ện̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲a̲n̲h̲ O̲a̲i̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ c̲ản̲h̲ c̲áo̲ Đại̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲a̲n̲h̲ L̲âm̲ v̲à đi̲ều̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ t̲ừ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã C̲ự K̲h̲ê l̲ên̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲a̲n̲h̲ O̲a̲i̲.

N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, m̲ức̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ Đại̲ úy̲ L̲âm̲ c̲h̲ưa̲ t̲ươn̲g̲ x̲ứn̲g̲ v̲ới̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ v̲ô c̲ảm̲, t̲h̲ờ ơ t̲r̲ước̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ d̲ân̲; c̲ần̲ p̲h̲ải̲ c̲ó h̲ìn̲h̲ t̲h̲ức̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ n̲ặn̲g̲ h̲ơn̲, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í l̲à l̲o̲ại̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲.

T̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ P̲V̲ B̲áo̲ G̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲, Đại̲ b̲i̲ểu̲ Q̲u̲ốc̲ h̲ội̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ H̲òa̲ (đo̲àn̲ Đồn̲g̲ T̲h̲áp̲) c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ v̲ị Đại̲ úy̲ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲ứn̲g̲ đán̲g̲ l̲à n̲g̲ười̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲.

“C̲án̲ b̲ộ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ l̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ b̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲ l̲ợi̲ c̲h̲ín̲h̲ đán̲g̲, b̲ảo̲ v̲ệ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲, t̲ài̲ s̲ản̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲, s̲ẵn̲ s̲àn̲g̲ h̲i̲ s̲i̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ m̲ìn̲h̲. K̲h̲i̲ m̲ột̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ào̲ n̲g̲àn̲h̲ đã c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ t̲h̲ề, n̲h̲ữn̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ v̲à 6̲ đi̲ều̲ B̲ác̲ H̲ồ d̲ạy̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ r̲ất̲ r̲àn̲h̲ m̲ạc̲h̲, r̲õ r̲àn̲g̲. D̲o̲ đó, m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ n̲h̲ư v̲ậy̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲ứn̲g̲ đán̲g̲ đứn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đội̲ n̲g̲ũ c̲án̲ b̲ộ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ n̲g̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲”, ôn̲g̲ H̲òa̲ n̲êu̲ ý k̲i̲ến̲

Ôn̲g̲ H̲òa̲ p̲h̲ân̲ t̲íc̲h̲, k̲h̲i̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đa̲n̲g̲ b̲ị k̲ẻ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲, h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲, c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể c̲h̲ỉ đứn̲g̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲. T̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲ày̲, n̲ếu̲ t̲ài̲ x̲ế t̲a̲x̲i̲ G̲7̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ũn̲g̲ c̲ảm̲, q̲u̲y̲ết̲ l̲i̲ệt̲ c̲h̲ốn̲g̲ đỡ, t̲h̲ì c̲h̲ờ được̲ n̲g̲ười̲ m̲à c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ g̲ọi̲ đến̲, án̲ m̲ạn̲g̲ c̲ó t̲h̲ể đã x̲ảy̲ r̲a̲.

“T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ đó, Đại̲ úy̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲ày̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ c̲ó t̲h̲ể s̲ử d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ m̲à N̲h̲à n̲ước̲ g̲i̲a̲o̲ p̲h̲ó để n̲g̲ăn̲ c̲h̲ặn̲ c̲ác̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲, b̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲ l̲ợi̲, t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲. Đằn̲g̲ n̲ày̲, l̲ại̲ n̲h̲út̲ n̲h̲át̲, n̲h̲u̲ n̲h̲ược̲, t̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲, k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲. T̲h̲e̲o̲ t̲ôi̲ p̲h̲ải̲ t̲ước̲ q̲u̲ân̲ t̲ịc̲h̲, c̲h̲o̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲ m̲ới̲ t̲h̲u̲y̲ết̲ p̲h̲ục̲”, đại̲ b̲i̲ểu̲ H̲òa̲ n̲ói̲.

Đại̲ b̲i̲ểu̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ H̲òa̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, n̲ếu̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ước̲ q̲u̲ân̲ t̲ịc̲h̲ t̲h̲ì Đại̲ úy̲ n̲ày̲ c̲ũn̲g̲ n̲ên̲ x̲i̲n̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲.

“A̲n̲h̲ t̲a̲ n̲ên̲ x̲i̲n̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲, b̲ởi̲ đấy̲ m̲ới̲ l̲à s̲ự ăn̲ n̲ăn̲, h̲ối̲ l̲ỗi̲ n̲h̲ất̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲”, ôn̲g̲ H̲òa̲ n̲êu̲ q̲u̲a̲n̲ đi̲ểm̲

Đại̲ b̲i̲ểu̲ Q̲u̲ốc̲ h̲ội̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ H̲òa̲

K̲ỷ l̲u̲ật̲ c̲ản̲h̲ c̲áo̲ l̲à c̲h̲ưa̲ p̲h̲ù h̲ợp̲

V̲ề v̲ụ v̲i̲ệc̲ n̲ày̲, L̲u̲ật̲ s̲ư Đặn̲g̲ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ (Đo̲àn̲ L̲u̲ật̲ s̲ư T̲P̲ H̲à N̲ội̲) c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ được̲ đưa̲ r̲a̲ k̲h̲á n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲, n̲h̲ưn̲g̲ m̲ức̲ độ k̲ỷ l̲u̲ật̲ c̲ản̲h̲ c̲áo̲ l̲à c̲h̲ưa̲ p̲h̲ù h̲ợp̲.

N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ h̲u̲ốn̲g̲ n̲ày̲ b̲ị đâm̲ c̲h̲ảy̲ m̲áu̲ v̲ẫn̲ c̲ố đè t̲ên̲ c̲ướp̲ x̲u̲ốn̲g̲ đườn̲g̲. T̲ìn̲h̲ h̲u̲ốn̲g̲ n̲ày̲ r̲ất̲ c̲ần̲ s̲ự h̲ỗ t̲r̲ợ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, đặc̲ b̲i̲ệt̲ l̲à v̲ới̲ n̲g̲ười̲ được̲ đào̲ t̲ạo̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ, c̲ó v̲õ t̲h̲u̲ật̲ để k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế, b̲ắt̲ g̲i̲ữ t̲ên̲ c̲ướp̲, g̲i̲ải̲ n̲g̲u̲y̲ c̲h̲o̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲à x̲ử l̲ý đối̲ t̲ượn̲g̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲ày̲ l̲ại̲ d̲ửn̲g̲ d̲ưn̲g̲, t̲h̲ản̲ n̲h̲i̲ên̲ đứn̲g̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ r̲ất̲ l̲âu̲ (c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲ế c̲ũn̲g̲ đứn̲g̲ n̲h̲ìn̲) n̲h̲ư k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲h̲u̲y̲ện̲ g̲ì x̲ảy̲ r̲a̲…

“Đây̲ l̲à c̲h̲u̲y̲ện̲ h̲ết̲ s̲ức̲ p̲h̲ản̲ c̲ảm̲ v̲à c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ đơn̲ g̲i̲ản̲ c̲h̲ỉ l̲à v̲i̲ p̲h̲ạm̲ đạo̲ đức̲ c̲ôn̲g̲ v̲ụ, đạo̲ đức̲ x̲ã h̲ội̲”, l̲u̲ật̲ s̲ư C̲ườn̲g̲ n̲h̲ìn̲ n̲h̲ận̲.

L̲u̲ật̲ s̲ư C̲ườn̲g̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, c̲ứu̲ g̲i̲úp̲ n̲g̲ười̲ b̲ị h̲ại̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ h̲u̲ốn̲g̲ g̲ặp̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ c̲òn̲ l̲à t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ p̲h̲áp̲ l̲ý. P̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ n̲g̲ười̲ n̲ào̲ t̲h̲ấy̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ đa̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ đến̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲, b̲ản̲ t̲h̲ân̲ c̲ó đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ g̲i̲úp̲ đỡ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ứu̲ g̲i̲úp̲ d̲ẫn̲ đến̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲h̲i̲ệt̲ m̲ạn̲g̲, n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ứu̲ g̲i̲úp̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ h̲u̲ốn̲g̲ n̲ày̲ s̲ẽ b̲ị t̲r̲u̲y̲ c̲ứu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự v̲ề t̲ội̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ứu̲ g̲i̲úp̲ n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ ở t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ đến̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ đi̲ều̲ 1̲3̲2̲, B̲L̲H̲S̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲5̲.

L̲u̲ật̲ s̲ư Đặn̲g̲ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ (Đo̲àn̲ L̲u̲ật̲ s̲ư T̲P̲ H̲à N̲ội̲)

D̲o̲ đó, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ c̲ần̲ x̲e̲m̲ x̲ét̲ x̲ử l̲ý c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ t̲r̲ên̲. H̲i̲ện̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲ày̲ đã b̲ị x̲ử l̲ý c̲ản̲h̲ c̲áo̲ v̲à đi̲ều̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ t̲ừ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã C̲ự K̲h̲ê l̲ên̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲a̲n̲h̲ O̲a̲i̲ l̲à m̲ức̲ x̲ử l̲ý k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ù h̲ợp̲.

“C̲ần̲ p̲h̲ải̲ x̲e̲m̲ x̲ét̲ m̲ột̲ c̲ác̲h̲ t̲h̲ấu̲ đáo̲, k̲h̲ác̲h̲ q̲u̲a̲n̲, t̲o̲àn̲ d̲i̲ện̲, đán̲h̲ g̲i̲á đún̲g̲ t̲ín̲h̲ c̲h̲ất̲ m̲ức̲ độ v̲i̲ p̲h̲ạm̲, đán̲h̲ g̲i̲á v̲ề h̲ậu̲ q̲u̲ả c̲ủa̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ để c̲ó h̲ìn̲h̲ t̲h̲ức̲ x̲ử l̲ý p̲h̲ù h̲ợp̲ v̲ới̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ v̲à v̲ới̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ v̲ề k̲ỷ l̲u̲ật̲ c̲án̲ b̲ộ, c̲ôn̲g̲ c̲h̲ức̲, k̲ỷ l̲u̲ật̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲”, l̲u̲ật̲ s̲ư C̲ườn̲g̲ n̲êu̲ ý k̲i̲ến̲.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tho-o-truoc-song-chet-cua-dan-thi-khong-nen-dung-trong-hang-ngu-cong-an-d507421.html