Tiến sĩ Vũ Thu Hương lên tiếng bênh vực 2 bảo vệ t.át anh tài xế: Mặc áo dân phòng, họ có quyēn làm vậy
1:34 am

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼7̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼r̼a̼p̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ĩ̼ ̼V̼ụ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

̼Đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼ư̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼n̼ạ̼t̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼”̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼M̼i̼ế̼u̼ ̼N̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼

2̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼:̼ ̼”̼M̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼i̼ ̼n̼ỉ̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼”̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼,̼ ̼”̼M̼à̼y̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼”̼T̼a̼o̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼ ̼m̼à̼y̼”̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼.̼

̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼a̼d̼m̼i̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼”̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼:̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼n̼ã̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼C̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼”̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼(̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ụ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼ộ̼.̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼”̼L̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼”̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼”̼A̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼.̼”̼

̼”̼X̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼”

Nguồn: https://webtintuc24s.info/tien-si-vu-thu-huong-len-tieng-benh-vuc-2-bao-ve-t-at-anh-tai-xe-mac-ao-dan-phong-ho-co-quyen-lam-vay/