Trung Quốc kêu gọi trao giải Nobel cho các nhà khoa học Vũ Hán vì họ cứu cả thế giới
2:28 am

Tʜᴇᴏ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Bᴏ̣̂ Nɢᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴀᴏ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ɴ Vɪʀᴜs ʜᴏ̣ᴄ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ ɴᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀᴏ ɢɪᴀ̉ɪ Nᴏʙᴇʟ ʏ ʜᴏ̣ᴄ, ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ʙɪ̣ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ, ᴠᴏ̛́ɪ ʟʏ́ ᴅᴏ ʜᴏ̣ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ ɢɪᴇɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪʀᴜs SARS-CᴏV-2.

Nʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ Tʜᴀ̣ᴄʜ Cʜɪ́ɴʜ Lᴇ̣̂ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ɴ Vɪʀᴜs ʜᴏ̣ᴄ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ (WIV), Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ. Ảɴʜ: WIV

Tʜᴇᴏ ᴛᴏ̛̀ Tʜᴏ̛̀ɪ ʙᴀ́ᴏ Hᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̛̀ Nᴇᴡ Yᴏʀᴋ Tɪᴍᴇs (Mʏ̃), ʙᴀ̀ Tʜᴀ̣ᴄʜ Cʜɪ́ɴʜ Lᴇ̣̂ – ɴʜᴀ̀ ᴠɪʀᴜs ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ɴ Vɪʀᴜs ʜᴏ̣ᴄ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ, ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ʜᴀ̀ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ – đᴀ̃ ʙᴀ́ᴄ ʙᴏ̉ ɢɪᴀ̉ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Mʏ̃ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪʀᴜs SARS-CᴏV-2 ɢᴀ̂ʏ ʙᴇ̣̂ɴʜ COVID-19 ʙɪ̣ ʀᴏ̀ ʀɪ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ɴᴏ̛ɪ ʙᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

“Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ʟᴀ̣ɪ đɪ đᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ đᴏ̂̉ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴏ̂ ᴛᴏ̣̂ɪ? Lᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛́ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ?”, ʙᴀ̀ Tʜᴀ̣ᴄʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ᴛᴏ̛̀ Nᴇᴡ Yᴏʀᴋ Tɪᴍᴇs.

Bᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ 3 đᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19 ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11/2019 ʟᴀ̀ ᴠᴏ̂ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́: “Vɪᴇ̣̂ɴ Vɪʀᴜs ʜᴏ̣ᴄ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴᴀ̀ᴏ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉, ʜᴀ̃ʏ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ”.

Bɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Tʜᴀ̣ᴄʜ Cʜɪ́ɴʜ Lᴇ̣̂, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ Bᴏ̣̂ Nɢᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴀᴏ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ Lᴀ̣̂ᴘ Kɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴏ̛̉ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ɢɪᴇɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪʀᴜs SARS-CᴏV-2. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ đᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19, ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ sᴜʏ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪʀᴜs ɴᴀ̀ʏ ᴅᴏ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ.

“Nᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ɢɪᴇɴ ᴠɪʀᴜs đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̣ đᴏ̂̉ ʟᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴠɪʀᴜs SARS-CᴏV-2, ᴛʜɪ̀ Gɪᴀ́ᴏ sᴜ̛ Lᴜᴄ Aɴᴛᴏɪɴᴇ Mᴏɴᴛᴀɢɴɪᴇʀ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴠɪʀᴜs HIV, ɴᴇ̂ɴ ʙɪ̣ xᴇᴍ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ đᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ AIDS ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ, ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀᴏ ɢɪᴀ̉ɪ Nᴏʙᴇʟ”, ᴏ̂ɴɢ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Dᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ Bᴏ̣̂ Nɢᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴀᴏ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ɴ Vɪʀᴜs ʜᴏ̣ᴄ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ ɴᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀᴏ ɢɪᴀ̉ɪ Nᴏʙᴇʟ ʏ ʜᴏ̣ᴄ ᴠɪ̀ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪʀᴜs SARS-CᴏV-2.

Vᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 3, Tᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Y ᴛᴇ̂́ Tʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ (WHO) đᴀ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴄʜᴜɴɢ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ-WHO, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪʀᴜs ɴᴀ̀ʏ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ ʙɪ̣ ʀᴏ̀ ʀɪ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ.

“Bᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʙᴏ̛̉ɪ ʜᴏ̛ɴ 30 ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ʜᴀ̀ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ, ᴄᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʀᴀ̃ɪ ᴠᴀ̀ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴀᴏ. Đᴀ́ɴɢ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴀʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ Mʏ̃ đᴀ̃ ᴘʜᴏ̛́ᴛ ʟᴏ̛̀ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ɴᴀ̀ʏ, ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɢɪᴀ̉ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠɪʀᴜs ʀᴏ̀ ʀɪ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣ ʜᴏ́ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ đᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ”, ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ. Nʜᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴀᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴜɴɢ ᴅᴏ WHO đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ.

“Nᴇ̂́ᴜ Mʏ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ, ʜᴏ̣ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴄᴏ̛̉ɪ ᴍᴏ̛̉ ɴʜᴜ̛ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀʏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ đᴇ̂́ɴ Fᴏʀᴛ Dᴇᴛʀɪᴄᴋ (Mʏ̃) ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ”, ᴏ̂ɴɢ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴᴇ̂ᴜ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ COVID-19, ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ʀᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, đᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̉ đᴇ̂̀ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ sᴏ̂ɪ ɴᴏ̂̉ɪ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟᴀ̂ʏ ʟᴀɴ sᴀɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀ̉ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠɪʀᴜs SARS-CᴏV-2 ʀᴏ̀ ʀɪ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ. Sᴏɴɢ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Gɪᴀ̉ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠɪʀᴜs ʀᴏ̀ ʀɪ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ đᴀ̃ ʙᴜ̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ sᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ 3 ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ɴ Vɪʀᴜs ʜᴏ̣ᴄ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴏ̂́ᴍ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11/2019, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19 đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ.

Hᴀ̉ɪ Vᴀ̂ɴ/Bᴀ́ᴏ Tɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ

Tʜᴇᴏ ʜᴛᴛᴘs://ʙᴀᴏᴛɪɴᴛᴜᴄ.ᴠɴ/ᴛʜᴇ-ɢɪᴏɪ/ᴛʀᴜɴɢ-ǫᴜᴏᴄ-ᴋᴇᴜ-ɢᴏɪ-ᴛʀᴀᴏ-ɢɪᴀɪ-ɴᴏʙᴇʟ-ᴄʜᴏ-ᴄᴀᴄ-ɴʜᴀ-ᴋʜᴏᴀ-ʜᴏᴄ-ᴠᴜ-ʜᴀɴ-20210618102110842.ʜᴛᴍ