Trung tá Đào Trung Hiếu: “Các nhân vật được bà Hằng đề cập có dấu hiệu vi phạm ƿнáƿ lυậт thì phải làm rõ và xử lý nghiêm”
8:07 am

C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼m̼ỗ̼̼̼i̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼s̼ử̼̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼ ̼c̼ầ̼̼̼n̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼r̼õ̼̼ ̼t̼r̼á̼̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼n̼g̼ô̼̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼s̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼c̼h̼ă̼̣̼̼t̼ ̼k̼ỷ̼̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼n̼g̼ô̼̼n̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼ầ̼̼̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼̼t̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼b̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ố̼t̼”̼

̼B̼à̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼̼n̼ ̼P̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼̼̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼̼̼i̼ ̼b̼â̼̣̼̼t̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼̼̼n̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼̼̼n̼ ̼đ̼â̼̼y̼.̼

̼V̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼b̼à̼̼ ̼H̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼o̼á̼̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ấ̼̼̼t̼ ̼l̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼̼̼m̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼,̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼l̼à̼̼ ̼đ̼ú̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼̼̼n̼g̼ ̼h̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼ư̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼“̼g̼ă̼̼m̼”̼ ̼t̼i̼ề̼̼̼n̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼v̼ì̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼̼n̼ ̼m̼à̼̼ ̼q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼t̼h̼â̼̣̼̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼s̼ả̼̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼̼̼m̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼̼̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼,̼ ̼k̼ê̼̼u̼ ̼g̼o̼̣̼i̼ ̼đ̼ầ̼̼̼u̼ ̼t̼ư̼̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼s̼à̼̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼i̼̣̼c̼h̼ ̼ả̼̼o̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼t̼ố̼̼̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼n̼h̼ư̼̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼̼̼n̼ ̼y̼”̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼g̼i̼ả̼̼ ̼d̼ố̼̼̼i̼,̼ ̼l̼ừ̼̼̼a̼ ̼g̼a̼̣̼t̼…̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼g̼â̼̼y̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼̼m̼ ̼đ̼ă̼̣̼̼c̼ ̼b̼i̼ê̼̣̼̼t̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼d̼ư̼̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼n̼.̼

̼S̼ở̼̼̼ ̼d̼ĩ̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼c̼h̼ú̼̼ ̼ý̼̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼v̼ì̼̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ố̼̼̼c̼,̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼c̼,̼ ̼l̼a̼̣̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼g̼ó̼̼c̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼̼̼t̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼n̼ổ̼̼̼i̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼d̼ư̼̼ớ̼̼̼i̼ ̼g̼ó̼̼c̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̼n̼ ̼c̼ứ̼̼̼u̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼t̼ô̼̣̼̼i̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼,̼ ̼t̼ô̼̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼b̼à̼̼ ̼H̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼n̼g̼ô̼̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼a̼̣̼o̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼d̼ư̼̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼n̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼â̼̼y̼ ̼l̼à̼̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼k̼ê̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼c̼ơ̼̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼̼̼u̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼v̼â̼̣̼̼t̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼b̼à̼̼ ̼H̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼̼̼ ̼c̼â̼̣̼̼p̼ ̼c̼ó̼̼ ̼d̼ấ̼̼̼u̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼r̼õ̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼x̼ử̼̼̼ ̼l̼ý̼̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼

̼T̼ô̼̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼̼̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼n̼g̼ô̼̼n̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼b̼à̼̼ ̼H̼ằ̼̼̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼̼̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼b̼i̼ể̼̼̼u̼ ̼ấ̼̼̼y̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼̼̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼̼ ̼t̼u̼̣̼c̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼d̼â̼̼n̼ ̼t̼ô̼̣̼̼c̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼b̼i̼̣̼a̼ ̼đ̼ă̼̣̼̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼m̼à̼̼ ̼b̼à̼̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼r̼õ̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼â̼̣̼̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼̼̼m̼ ̼x̼â̼̼m̼ ̼h̼a̼̣̼i̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ư̼̼̣̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼v̼ì̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼̼,̼ ̼m̼u̼̣̼c̼ ̼đ̼í̼̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼̼i̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼b̼à̼̼ ̼H̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼“̼b̼ó̼̼c̼ ̼p̼h̼ố̼̼̼t̼”̼ ̼(̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼̼i̼,̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼̼̼t̼ ̼t̼ấ̼̼̼t̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼)̼,̼ ̼t̼ô̼̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼̼̼y̼ ̼b̼ê̼̼n̼ ̼c̼a̼̣̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼l̼à̼̼ ̼đ̼ú̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼k̼ế̼̼̼t̼,̼ ̼b̼u̼ô̼̣̼̼c̼ ̼t̼ô̼̣̼̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼“̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼”̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼:̼ ̼”̼M̼ỗ̼̼̼i̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼s̼ử̼̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼ ̼c̼ầ̼̼̼n̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼r̼õ̼̼ ̼t̼r̼á̼̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼n̼g̼ô̼̼n̼,̼ ̼l̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼h̼â̼̣̼̼u̼ ̼q̼u̼ả̼̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼ý̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼̣̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ù̼̼ ̼h̼ơ̼̼̣̼p̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼”̼.̼

̼N̼ế̼̼̼u̼ ̼b̼à̼̼ ̼H̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼n̼g̼ ̼c̼ố̼̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼b̼u̼ô̼̣̼̼c̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼í̼̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼,̼ ̼v̼ì̼̼ ̼g̼i̼ú̼̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼̼̼t̼ ̼t̼ấ̼̼̼t̼,̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼l̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ề̼̼̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼̼p̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼̼m̼ ̼h̼a̼̣̼i̼ ̼l̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼í̼̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼,̼ ̼c̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼̼̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼̼n̼g̼ ̼n̼ế̼̼̼u̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼̼̼,̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼o̼ă̼̣̼̼c̼ ̼á̼̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼̼y̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼â̼̼m̼ ̼h̼a̼̣̼i̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼̼n̼,̼ ̼l̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼í̼̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼̼̣̼p̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼c̼ó̼̼ ̼l̼i̼ê̼̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼V̼à̼̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼d̼ẫ̼̼̼n̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼b̼à̼̼ ̼H̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼g̼á̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼̣̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼̼i̼ ̼r̼o̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼ý̼̼.̼ ̼C̼u̼̣̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼m̼ớ̼̼̼i̼ ̼đ̼â̼̼y̼ ̼b̼à̼̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼x̼ử̼̼̼ ̼p̼h̼a̼̣̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼v̼à̼̼i̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼n̼g̼ô̼̼n̼ ̼l̼i̼ê̼̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼c̼ơ̼̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼N̼h̼à̼̼ ̼n̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼.̼

̼C̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼t̼ô̼̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼̼̼y̼,̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼̣̼c̼h̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼ầ̼̼̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼n̼h̼ư̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼t̼í̼̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼l̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼l̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼.̼ ̼V̼ớ̼̼̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼̼̼n̼ ̼đ̼ề̼̼̼ ̼c̼h̼ư̼̼a̼ ̼r̼õ̼̼,̼ ̼h̼o̼ă̼̣̼̼c̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼̼̼ ̼c̼u̼̣̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼,̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼đ̼ă̼̼n̼g̼ ̼t̼ả̼̼i̼ ̼l̼ê̼̼n̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼n̼g̼ô̼̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼h̼ư̼̼ở̼̼̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼̼n̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ế̼̼̼u̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼̼̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼đ̼á̼̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼̼̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼̼a̼ ̼c̼ó̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼k̼ế̼̼̼t̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼ơ̼̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼ẩ̼̼̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼o̼á̼̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼n̼g̼ô̼̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼̼̼t̼ ̼l̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼̼̼t̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼.̼

̼K̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

̼Q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼p̼h̼ả̼̼n̼ ̼ứ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼ơ̼̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼n̼à̼̼y̼,̼ ̼t̼ô̼̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼t̼h̼ấ̼̼̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼̼̼n̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼̣̼t̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼r̼ấ̼̼̼t̼ ̼t̼í̼̼c̼h̼ ̼c̼ư̼̼̣̼c̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼b̼à̼̼ ̼H̼ằ̼̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ò̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼̼i̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼t̼ì̼̼m̼ ̼h̼i̼ể̼̼̼u̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼b̼u̼ô̼̣̼̼c̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼b̼à̼̼…̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ú̼̼n̼g̼ ̼t̼ô̼̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼k̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼x̼ô̼̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼̼̼n̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼̼ ̼t̼h̼ế̼̼̼ ̼n̼à̼̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼̼̼n̼ ̼s̼ớ̼̼̼m̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼̼c̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼h̼ư̼̼ớ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼b̼ê̼̼n̼ ̼ứ̼̼̼n̼g̼ ̼x̼ử̼̼̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼ ̼p̼h̼ù̼̼ ̼h̼ơ̼̼̣̼p̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼đ̼ò̼̼i̼ ̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼.̼ ̼Đ̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼̼i̼,̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼̼ ̼H̼ằ̼̼̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼k̼ê̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼̼o̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼r̼õ̼̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼s̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼c̼h̼ă̼̣̼̼t̼ ̼k̼ỷ̼̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼n̼g̼ô̼̼n̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼ầ̼̼̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼̼t̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼̼m̼ ̼h̼i̼ể̼̼̼u̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼đ̼ầ̼̼̼y̼ ̼đ̼ủ̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼ứ̼̼̼n̼g̼ ̼x̼ử̼̼̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼s̼o̼á̼̼t̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼n̼g̼ô̼̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼̼i̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼b̼ả̼̼o̼ ̼v̼ê̼̣̼̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼l̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼í̼̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼̼̣̼p̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼x̼â̼̼m̼ ̼h̼a̼̣̼i̼.̼

̼M̼ỗ̼̼̼i̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼s̼ử̼̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼ ̼c̼ầ̼̼̼n̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼r̼õ̼̼ ̼t̼r̼á̼̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼n̼g̼ô̼̼n̼,̼ ̼l̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼h̼â̼̣̼̼u̼ ̼q̼u̼ả̼̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼ý̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼̣̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ù̼̼ ̼h̼ơ̼̼̣̼p̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼.̼

̼C̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼̼̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼c̼ó̼̼ ̼b̼ô̼̣̼̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼̼̼c̼ ̼ứ̼̼̼n̼g̼ ̼x̼ử̼̼̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼,̼ ̼b̼ở̼̼̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼̼̼i̼ ̼s̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼B̼ê̼̼n̼ ̼c̼a̼̣̼n̼h̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼í̼̼c̼h̼ ̼l̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼u̼̣̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼n̼h̼ư̼̼ ̼l̼i̼ê̼̼n̼ ̼k̼ế̼̼̼t̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼h̼o̼a̼̣̼t̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼í̼̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼̼̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼̼n̼ ̼b̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼đ̼a̼̣̼t̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼v̼ấ̼̼̼n̼ ̼đ̼ề̼̼̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼…̼,̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼ẩ̼̼̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼r̼ấ̼̼̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼̼,̼ ̼n̼h̼ư̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼l̼ô̼̼i̼ ̼k̼é̼̼o̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼h̼o̼a̼̣̼t̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼̼i̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼,̼ ̼v̼ô̼̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼h̼o̼ă̼̣̼̼c̼ ̼c̼ố̼̼̼ ̼ý̼̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼̼̼n̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼â̼̼m̼ ̼h̼a̼̣̼i̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼̼n̼,̼ ̼l̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼í̼̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼̼̣̼p̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼t̼ổ̼̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼,̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼.̼

̼H̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼ở̼̼̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼ớ̼̼̼i̼ ̼6̼4̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼̼u̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼t̼ổ̼̼̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼h̼ơ̼̼n̼ ̼9̼7̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼̼u̼ ̼d̼â̼̼n̼.̼ ̼N̼ế̼̼̼u̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼h̼ư̼̼ớ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼s̼ử̼̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼d̼ù̼̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼̼̼t̼ ̼d̼ễ̼̼̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼*̼B̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼q̼u̼o̼c̼t̼e̼.̼v̼n̼/̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼t̼a̼-̼d̼a̼o̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼h̼i̼e̼u̼-̼c̼a̼n̼-̼c̼o̼-̼b̼o̼-̼q̼u̼y̼-̼t̼a̼c̼-̼u̼n̼g̼-̼x̼u̼-̼t̼r̼e̼n̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼-̼1̼4̼8̼3̼3̼1̼.̼h̼t̼m̼l̼